Την προκήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Ενίσχυση ανωδομής υφιστάμενης κοιλαδογέφυρας Χαμεζίου» τα οποία επεξεργάστηκε η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση.

Η δημοπράτηση του έργου θα πραγματοποιηθεί στις 22 Δεκεμβρίου και θα καταστεί δυνατή η απόδοση σε χρήση του όλου έργου μέχρι και τον Μάρτιο του 2017. Με την συγκεκριμένη εργολαβία προϋπολογισμού 2.200.000€. ολοκληρώνονται όλες οι υπολειπόμενες εργασίες της γέφυρας και επίσης γίνονται και οι εργασίες δοκιμαστικής φόρτισης για την διαπίστωση ενίσχυσης ή μη του φορέα της ανωδομής της γέφυρας. Εάν διαπιστωθεί η αναγκαιότητα ενίσχυσης της ανωδομής της γέφυρας με βάση τη δοκιμαστική φόρτιση θα ακολουθήσει Β’ φάση εργασιών σε επόμενη δημοπράτηση με την υπολειπόμενη εγκεκριμένη πίστωση.

Πλέον της δοκιμαστικής φόρτισης οι εργασίες περιλαμβάνουν:

– Κατασκευή των πεζοδρομίων σε όλο το μήκος της γέφυρας
– Εργασίες απορροής ομβρίων από το κατάστρωμα της γέφυρας και εργασίες διέλευσης καλωδίων σε όλο το μήκος της
– Τοποθέτηση στηθαίων σε όλο το μήκος της γέφυρας
– Εργασίες διαμόρφωσης επικλίσεων καταστρώματος με άοπλο σκυρόδεμα σε όλο το μήκος της γέφυρας
– Κατασκευή των αρμών της γέφυρας
– Εργασίες στεγάνωσης του καταστρώματος της γέφυρας με ειδικές μεμβράνες σε όλο το μήκος της
– Εργασίες ασφαλτικών σε όλο το μήκος της γέφυρας
– Εργασίες ηλεκτροφωτισμού σε όλο το μήκος της γέφυρας

Μοιράσου το άρθρο: