Επιστολή στην Προϊσταμένη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας κ. Δαλαβέρη απέστειλε η ΕΣΑμεΑ, αναφορικά με την πρόσκληση «Αναβάθμιση δεξιοτήτων επαγγελματικών ομάδων υψηλής εξειδίκευσης του Τομέα Υγείας».

Στη συγκεκριμένη Πρόσκληση προς τους δυνητικά ωφελούμενους (φυσικά πρόσωπα – γιατροί) η Ε.Σ.Α.μεΑ. τονίζει ότι θα πρέπει να ενσωματωθεί η διάσταση της αναπηρίας (αρχή της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και προσβασιμότητα) προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξη των δυνητικών ωφελούμενων με αναπηρία στην εν λόγω δράση.

Όπως αναφέρει αναλυτικά στην επιστολή η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία:
«Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους, που αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες πληθυσμιακές ομάδες της χώρας, βιώνουν διαχρονικά την ανεργία, τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, ακόμη περισσότερο όμως σήμερα εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα, στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους δυνητικά ωφελούμενους πρέπει:

α) ως προς την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας

i) να πριμοδοτούνται με αυξημένη μοριοδότηση (μεγαλύτερη από την περίπτωση ii) οι δυνητικά ωφελούμενοι με ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 του ν.2643/1998.

ii) να πριμοδοτούνται με αυξημένη μοριοδότηση οι δυνητικά ωφελούμενοι που έχουν γονέα, τέκνο, αδελφό ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, όπως προβλέπεται στο άρθρο 25 του ν.4440/2016.

iii) να συμπεριληφθεί ειδική αναφορά ως ακολούθως: «οι ωφελούμενοι με αναπηρία της εν λόγω δράσης που λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή, δεν χάνουν αυτές τις παροχές αλλά συνεχίζουν να τις εισπράττουν ταυτόχρονα και αθροιστικά με την αποζημίωση από τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα», όπως άλλωστε το άρθρο 13 του ν. 4331/2015 ορίζει.

ameaβ) για την εφαρμογή της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία

-να συμμορφώνεται πλήρως η ιστοσελίδα -μέσω της οποίας θα πραγματοποιηθεί η δημοσιοποίηση του Προγράμματος και η υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων- με το πρότυπο των Οδηγιών για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), έκδοση 2.0, σε επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ», όπως η ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 «Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» ορίζει.

-να προβλέπεται από το Πρόγραμμα η κάλυψη του κόστους που απαιτείται για την εφαρμογή «εύλογων προσαρμογών» προς τους ωφελούμενους με αναπηρία (π.χ. εργονομική διευθέτηση του χώρου εργασίας, τοποθέτηση σε νοσοκομειακή μονάδα κοντά στον τόπο κατοικίας, παροχή υποστηρικτικής τεχνολογίας, προσαρμογή του ωραρίου εργασίας, παροχή «μορφών ζωντανής βοήθειας και ενδιαμέσων» -π.χ. διερμηνέα νοηματικής για κωφό και βαρήκοο ωφελούμενο, συνοδό για τυφλό ωφελούμενο κ.λπ.), όπως το άρθρο 5 του ν.4443/2016 ορίζει».

Μοιράσου το άρθρο: