Με αναλυτικό κείμενο και αρκετά στοιχεία, ο Σύλλογος Υπαλλήλων Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ», επιχειρηματολογεί «γιατί δεν πρέπει να πουληθεί η Εθνική Ασφαλιστική σε ξένα κεφάλαια».

Ο σύλλογος σημειώνει μεταξύ άλλων, αναφερόμενος στα επιχειρήματα κατά της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής:

•    Αύξηση της αξίας αγοράς της εταιρίας (market consistent embedded value), όπως επιβεβαιώθηκε με την επικαιροποίηση της από 31.12.2015 μελέτης, παρά το ευμετάβλητο εξωτερικό περιβάλλον. Με βάση στοιχεία της 30.06.2016, η αξία της Εταιρίας αυξήθηκε σημαντικά και ανάλογα αν υπολογιστούν ή όχι οι μελλοντικές χρηματοροές (future cash flows) κυμαίνεται από 800 εκ. ευρώ μέχρι 1 δις ευρώ.

•    Σύνολο επενδύσεων την 31.12.2015 € 2,7 δις ευρώ, εκ των οποίων το 1,6 δις ευρώ σε ελληνικές αξίες (σε τρέχουσα αξία). Δεν είναι καθόλου σίγουρο εάν η εταιρεία εξαγοραστεί από κάποια πολυεθνική, ότι θα παραμείνουν οι επενδύσεις στην ελληνική αγορά!
•    Την 31.12.2015 το Ταμείο και τα ταμειακά ισοδύναμα ανέρχονταν σε € 151.925.000, φανερώνοντας την υψηλή ρευστότητα που διαθέτει η Εταιρία.

•    Τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας είναι εντυπωσιακά, ακόμη και κατά τη διάρκεια της κρίσης. Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (Return on Equity-RoE), που δείχνει πόσο αποδοτικά χρησιμοποιεί μια εταιρεία τα κεφάλαια της για να δημιουργήσει πρόσθετα έσοδα (κέρδη), ανήλθε σε 22,2% το 2013, σε 18,5% το 2014 και 11,4% το 2015, ενώ το αντίστοιχο μέγεθος για τις ευρωπαϊκές ασφαλιστικές ανέρχεται στο 9,8% το 2 τρίμηνο του 2015 (EIOPA – The European Insurance Sector). Ομοίως, το Καθαρό περιθώριο κέρδους (net marginal profit), δηλαδή ποιο είναι το καθαρό κέρδος για κάθε 1 ευρώ, που εισέρχεται στα ταμεία της επιχείρησης μέσω των πωλήσεων, ανήλθε σε 19,4% για το 2013, 15,5% το 2014 και 14,1% το 2015.

•    Η διείσδυση της ιδιωτικής ασφάλισης στην ελληνική αγορά είναι πάρα πολύ χαμηλή σε σχέση με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή καθώς τα ασφάλιστρα ζωής ανέρχονται στο 1% του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη ανέρχεται στο 4,1% και τα ασφάλιστρα γενικών ασφαλίσεων στο 1,2%, έναντι 2,7% ( SwissRe Sigma report no 4/2015). Η αναμενόμενη αύξηση των παραπάνω δεικτών δίνει θετικές προοπτικές για το μέλλον».

Διαβάστε το πλήρες κείμενο που έδωσε στη δημοσιότητα το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής.

Μοιράσου το άρθρο: