Με την 768/17 απόφαση Δημάρχου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, έγιναν αποδεκτές οι γνωστοποιήσεις – δηλώσεις παραίτησης των υπηρετούντων Αντιδημάρχων και ορίσθηκαν ως Αντιδήμαρχοι, από 11.05.2017 μέχρι και 31.08.2019 (λήξη δημοτικής περιόδου), οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του συνδυασμού «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»:

1. Αρμπατζάνη – Τσομπάνογλου Μαρία, με αρμοδιότητες για θέματα Δημοτικής Κατάστασης – Ληξιαρχείου & Ιθαγένειας.

2. Ιωαννίδης Εμμανουήλ, με αρμοδιότητες για θέματα Αθλητισμού & Νέας Γενιάς.

3. Κωνσταντίνου Κυριάκος, με αρμοδιότητες για θέματα Πρασίνου.

4. Μανωλόπουλος Βασίλειος, με αρμοδιότητες για θέματα Μελετών Κατασκευών & Πολεοδομικών Εφαρμογών και Συντηρήσεων Έργων & Αποθήκης υλικών.

5. Κατζικάς Γεώργιος, με αρμοδιότητες για θέματα Διαχείρισης – Κίνησης – Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανημάτων και Καθαριότητας & Περιβάλλοντος.

6. Παναγιωτίδης Γαβριήλ, με αρμοδιότητες για θέματα Οικονομικών Υγείας Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής

Επίσης ορίσθηκαν οι εντεταλμένοι/νες Δημοτικοί Σύμβουλοι που θα επικουρούν τον Δήμαρχο στα κάτωθι αναφερόμενα θέματα :

1. Αποστολίδου Μαρία, σε θέματα Διοίκησης & Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Ανάπτυξης – Προγραμματισμού – Οργάνωσης & Πληροφορικής.

2. Γυμνόπουλος Κοσμάς και Μεζίκης Βασίλειος σε θέματα Παιδείας.

3. Κεσόγλου Παύλος, σε θέματα Πολιτισμού και Εθελοντών.

4. Κουσενίδης Αλέξανδρος, σε θέματα Α.μ.Ε.Α.

5. Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, σε θέματα Αθλητισμού

6. Σουσλόγλου Νικόλαος, σε θέματα των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Μοιράσου το άρθρο: