Αιτήσεις για πρόσληψη 20 εργατών για πέντε ημερομίσθια μέσα στο μήνα Νοέμβριο, δέχεται από την Δευτέρα 14 και έως την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου ο Δήμος Μουζακίου.
Συγκεκριμένα πρόκειται για εργατικό προσωπικό, που θα απασχοληθεί σε ανάγκες που συνδέονται µε τον καθαρισµό κοινoχρήστων χώρων και δρόµων και όπoυ υπάρχουν ανάγκες του ∆ήµoυ και των Τοπικών ∆ιαµερισµάτων.
Οι αιτήσεις γίνονται στο Τµήµα Προσωπικού (∆ηµαρχείο, Καραισκάκη 1, Μουζάκι)
1. Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά:
α) Αίτηση. (Να αναφέρεται ο ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αριθµός Μητρώου ΙΚΑ).
β) Φωτοτυπία Αστυνοµικής Ταυτότητας.
γ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
δ) Τίτλος σπουδών
ε) Αντίγραφο ποινικού Μητρώου (η διαδικασία έκδοσης του αντιγράφου του ποινικού µητρώου θα διενεργηθεί από το ∆ήµο Μουζακίου).
στ) Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης.
Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων
Πληροφορίες παρέχονται καθηµερινά (∆ευτέρα – Παρασκευή) και ώρες από 07:30 – 15:00, τµήµα προσωπικού, κ. Τσιρογιάννης Θ., (Τηλέφωνα: 24453 50119)

Μοιράσου το άρθρο: