Μέχρι την Τετάρτη 15 Μαΐου θα διαρκέσει η διαδικασία ενεργοποίησης δικαιωμάτων η οποία είναι σε εξέλιξη, στο κέντρο Υποβολής Δηλώσεων που λειτουργεί στην ΄Ενωση Πεζών. Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση καλεί τους παραγωγούς να προσέλθουν άμεσα στα γραφεία της για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων τους προκειμένου να αποφύγουν τις ποινές που ορίζει ο κοινοτικός κανονισμός σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής.

Για τις εκπρόθεσμες αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019, επιβάλλεται ποινή 1% για κάθε εργάσιμη μέρα επί της δικαιούμενης ενίσχυσης (εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων – άρθρο 13, Καν(ΕΕ)640/2014).

Απαραίτητη προϋπόθεση για να ενεργοποιήσει ο παραγωγός που υποβάλει κάθε χρόνο Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης είναι να προσκομίσει:
• τον Εξαψήφιο Κωδικό Εξουσιοδότησης για ΠΥΛΗ (από τον λογιστή τους μέσω TAXISNET)
• Το πρόσφατο Ε9
• Ταυτότητα
• Βεβαιώσεις συμμετοχής σε προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης (π.χ Βιολογικής Γεωργίας, Αναδασώσεις κλπ.)
• Οι κτηνοτρόφοι απαιτείται να προσκομίσουν το νέο μητρώο αιγοπροβάτων.
Οι παραγωγοί που υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά είναι απαραίτητο να προσκομίσουν:
• Τον Εξαψήφιο Κωδικό Εξουσιοδότησης για ΠΥΛΗ (από τον λογιστή μέσω TAXISNET)
• Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Εφορίας (ή άλλο φορολογικό έγγραφο)
• Ταυτότητα (φωτοτυπία δύο όψεων)
• Τραπεζικός λογαριασμός (φωτοτυπία)
• Πρόσφατο Ε9 – Συμβολαιογραφικοί τίτλοι (φωτοτυπία)
• Συμφωνητικά μίσθωσης αγροτεμαχίων και το Ε9 του ιδιοκτήτη
• Βιβλιάριο ασφαλιστικών οργανισμών (ΟΓΑ ή ΙΚΑ κλπ.) ή το ΑΜΚΑ
• Βεβαιώσεις συμμετοχής σε προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης (π.χ Βιολογικής Γεωργίας, Αναδασώσεις κλπ.)
• Νέο Μητρώο Αιγοπροβάτων (για τους κτηνοτρόφους)

Μοιράσου το άρθρο: