Τελετή εγκαινίων του τμήματος «Κάθετος Άξονας 75 Εγνατίας Oδού: Κομοτηνή – Νυμφαία – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα – Ολοκλήρωση ανατολικής χάραξης νοτίου τμήματος» του Κάθετου Άξονα «Κομοτηνή – Νυμφαία – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα» σήμερα στις έντεκα το πρωϊ από τον Υπουργό ΥΠΥΜΕΔΙ, κ. Χρήστο Σπίρτζη.

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣΠοιός όμως είναι ο Κάθετος Άξονας 75; Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εγνατίας Οδού ο Κάθετος Άξονας 75 «Κομοτηνή – Νυμφαία – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα» αποτελεί μέρος του Πανευρωπαϊκού Άξονα ΙΧ και συνδέει την Εγνατία Οδό με το συνοριακό σταθμό Μάκαζας (Βουλγαρία) και το κύριο οδικό δίκτυο της Βουλγαρίας.
Η ολοκλήρωση της κατασκευής του άξονα αποτελεί έργο προτεραιότητας σε εθνικό επίπεδο καθώς συμβάλλει στη σύνδεση της Βόρειας Ελλάδας με την Βουλγαρία και άλλες Βαλκανικές χώρες (αποτελεί τμήμα του πανευρωπαϊκού άξονα ΙΧ) και στην αύξηση της προσπελασιμότητας των περιοχών που διατρέχει ενισχύοντας την εθνική αναπτυξιακή στρατηγική στον τομέα των μεταφορών.

Η βούληση υλοποίησης του Άξονα εκφράσθηκε μέσω της υπογραφής του Πρωτοκόλλου Διμερούς Συμφωνίας Ελλάδας και Βουλγαρίας, το 1998. Η Διακρατική Συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών, καθόρισε για όλον τον άξονα, τόσο σε Ελληνικό όσο και Βουλγαρικό έδαφος, τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά της οδού, όπως τυπική διατομή (πλάτους 7,5μ./10,5μ.) και ταχύτητα μελέτης 80 km/h.

Τεχνικά χαρακτηριστικά του άξονα

Μήκος : 22,5 χλμ.
Διατομή: Ορεινό Τμήμα
– 7,50/10,50μ (1 λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση 3,75μ. + έρεισμα 1,50μ. εκατέρωθεν)
– 11,00/14,00μ. (+1 λωρίδα βραδυπορίας 3,50μ τοπικά)
Πεδινό Τμήμα
– 8,00/11,00μ (1 λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση 3,50μ. + 1 λωρίδα ΛΕΑ ανά κατεύθυνση 0,50μ. + έρεισμα πλάτους 1,50μ. εκατέρωθεν)
Ταχύτητα: 80 χλμ/ώρα.
Κόμβοι 2 Ισόπεδοι Κόμβοι, 1 Ανισόπεδος Κόμβος
ΧΣΑ 1 αμφίπλευρος και 1 μονόπλευρος
Ορύγματα: 36 με μέγιστο ύψος 60μ και μ.ο. 28μ.
Επιχώματα: 43 με μέγιστο ύψος 35μ και μ.ο. 15μ
Τεχνικά: Γέφυρα Τρελοχείμαρρου μήκους 39,70μ
4 Κάτω Διαβάσεις
2 Άνω Διαβάσεις
69 μικρά τεχνικά (μήκος από 10 έως 174μ και μ.ο. 64μ)
Σήραγγες: Συνολικού Μήκους 1,7χλμ (Τυχερού 251μ, Κατερίνας 184μ, Νυμφαίας 518 + σήραγγα διαφυγής 175μ, Σολομώντα 385 μ και Φρουρού 361μ).
Κτίρια: 5 Κτίρια ελέγχου σηράγγων και 1 Κτίριο που περιλαμβάνει την δεξαμενή πυρόσβεσης της Σήραγγας Νυμφαίας

Εργολαβίες Κατασκευής

• Οδικό τμήμα του Κάθετου Άξονα 75 Εγνατίας Οδού : Κομοτηνή – Νυμφαία – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα από την χθ. 5+800 έως ΧΘ 22+350 Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα) μήκους 16,55 χλμ και της προσωρινής σύνδεσης του, μήκους 1,05χλμ, με την τοπική οδό προς Τυχερό

Ανάδοχος «CONSORZIO STABILE ITALIMPRESE Scarl»
Έναρξη 20/07/2007
Ημερομηνία Απόδοσης σε κυκλοφορία : 09/09/2013
Προϋπολογισμός Μελέτης : 85.000.000,00€ (με ΦΠΑ).
Συνολική δαπάνη του έργου : 90.443.743,31 € (με ΦΠΑ).
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:
Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε στο πλαίσιο του Ε.Π./ΟΑΛΑΑ του Γ΄ΚΠΣ και ολοκληρώθηκε στα πλαίσια του ΕΠ/Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας του ΕΣΠΑ.
Η ολοκλήρωση του άξονα από την χθ. 6+300 έως τα σύνορα και η σύνδεση του με την Παλαία Εθνική Οδό Κομοτηνής – Αλεξανδρούπολης και του Ανατολικού Ανισόπεδου Κόμβου της Εγνατίας Οδού, δια μέσου της Επαρχιακής Οδού Κομοτηνής – Κάλχα (Γρατινής) και της υφιστάμενης οδού που διασχίζει το ανάχωμα του ποταμού Τρελλοχείμαρου, κατέληξε (στις 09/09/2013) στην λειτουργικότητα της Νέας Διασυνοριακής Σύνδεσης της Ελλάδας με την Βουλγαρία στην περιοχή της Νυμφαίας Κομοτηνής.

• Οδικό τμήμα του Κάθετου Άξονα 75 Εγνατίας Οδού: Κομοτηνή – Νυμφαία – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα – Ολοκλήρωση ανατολικής χάραξης νοτίου τμήματος από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 6+300 μήκους 6,30 χλμ
Ανάδοχος « ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ »
Έναρξη 20/04/2015
Ημερομηνία Απόδοσης σε κυκλοφορία : 14/03/2017
Προϋπολογισμός Μελέτης : 21.000.000,00€ (με ΦΠΑ).
Προϋπολογισμός Κατασκευής: 13.141.351,00€ (με ΦΠΑ).
Η συνολική απορρόφηση του έργου έως σήμερα : 10.732.646,54 € (82%).
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:
Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε στα πλαίσια του ΕΠ/Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας του ΕΣΠΑ και ολοκληρώνεται από Εθνικούς πόρους.
Με την ολοκλήρωση του υπόψη έργου, το οποίο αρχίζει από τον κόμβο σύνδεσης της Εγνατίας οδού με την παλαιά Εθνική οδό Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης στην Χ.Θ. 0+000 και καταλήγει στην σύνδεση του με το ήδη κατασκευασμένο τμήμα του εν λόγω Κάθετου Άξονα, στην Χ.Θ. 6+300, υλοποιείται στο σύνολό του ο Κάθετος Άξονας 75 Εγνατίας Οδού: Κομοτηνή – Νυμφαία – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα, μήκους 22,5 χλμ. περίπου.

Μοιράσου το άρθρο: