Μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου 2017, θα μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους οι καταναλωτές στην ΔΕΥΑ Κοζάνης, με την εφαρμογή του νόμου για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές να έχει ξεκινήσει  στην επιχείρηση και με τους πολίτες να έχουν την δυνατότητα να επιλέγουν τον αριθμό των δόσεων για την εξόφληση των οφειλομένων, με ευνοϊκούς όρους.

Εν τω μεταξύ έκκληση έκανε ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Αχιλλέας Δημητριάδης στους καταναλωτές, μιλώντας στην ΕΡΤ Κοζάνης,  καλώντας τους να προσέλθουν στην επιχείρηση διευθετώντας τις οφειλές τους σε νερό και τηλεθέρμανση. Όπως ανέφερε ο κ. Δημητριάδης οι καταναλωτές θα πρέπει να προσκομίσουν την αίτηση για την ρύθμιση όπως προβλέπει ο νόμος 4483/31-7-17, δηλώνοντας την πρόθεσή τους να κάνουν τις ανάλογες δόσεις όποτε και θα ωφεληθούν με την διαγραφή των  προσαυξήσεων που επιβαρύνουν τις ήδη υπάρχουσες οφειλές. Μάλιστα όπως τόνισε μπορεί να δοθεί εφ άπαξ το συνολικό χρέος με μηδενισμό των προσαυξήσεων ενώ το ποσοστό διαγραφής τους θα κυμαίνεται, ανάλογα με τις  δόσεις που θα επιλέξει ο καταναλωτής, που μπορούν να φτάσουν και τις 100. Ωστόσο, υπάρχουν και περιορισμοί στη ρύθμιση, σημείωσε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ για τους καταναλωτές που θα ξεπεράσουν τις 3 απλήρωτες δόσεις, θα επιστρέφουν στην πρότερη κατάσταση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη ΔΕΥΑΚ  αγγίζει τα 27 εκ. ευρώ, όπως αυτά έχουν καταγραφεί έως τον Ιούλιο του 2017, με απλήρωτους λογαριασμούς στην επιχείρηση από το 1990, όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο κ. Δημητριάδης, ενώ εισπράχτηκαν μέσα στο 2017, περί τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Η ρύθμιση

Η ρύθμιση γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία μέχρι 30/11/17, και αφορά οφειλές οι οποίες θα έχουν βεβαιωθεί μέχρι και 30/9/17, οι δε οφειλέτες δικαιούνται απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά Κ. Ε. Δ. Ε. προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, όπως παρακάτω:
α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),
β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%),
γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%)
δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),
ε)αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
2) Στη ρύθμιση της παραγράφου 1 μπορούν, επίσης να υπαχθούν και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών.
3) Η ρύθμιση χορηγείται με απόφαση που εκδίδεται από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα της παραγράφου 2 του άρθρου 170 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
4) Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ.
5) Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
6) Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης από την επομένη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί.
7) Εφόσον ο οφειλέτης, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται απαλλαγή κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται, με αντίστοιχη τροποποίηση της απόφασης του αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 4.
8)Η παραγραφή των οφειλών, για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αυτής και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση, ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από την ημερομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης αυτής.
9) Πρόσωπα που ευθύνονται, μαζί με τον οφειλέτη για την καταβολή μέρους της οφειλής μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση μόνο για το μέρος αυτό.
10) Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:
α) δεν καταβάλλει τρεις (3) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών,
β) δεν εξοφλεί τους τρέχοντες λογαριασμούς.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ, 2ο χλμ Ε.Ο. Κοζάνης- Θεσσαλονίκης.

ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ: Σύνταξη- Δέσποινα Αμαραντίδου

Μοιράσου το άρθρο: