Ανακοινώνεται ότι δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα 11-09-2017, η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5, στο Δήμο Ζακύνθου που εδρεύει στη Ζάκυνθο Ν. Ζακύνθου και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
ατόμων
101 Δήμος Ζακύνθου

Για τη στελέχωση
της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζακύνθου» Ζάκυνθος ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος 2
102 Δήμος Ζακύνθου

Για τη στελέχωση
της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζακύνθου» Ζάκυνθος ΠΕ Ψυχολόγων Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος 1
103 Δήμος Ζακύνθου

Για τη στελέχωση
της Δομής «Παράρτημα Ρομά Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ζακύνθου» Ζάκυνθος ΠΕ ή ΤΕ Διαμεσολαβητών
εν ελλείψει
ΔΕ Διαμεσολαβητών και εν ελλείψει
ΥΕ Διαμεσολαβητών Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος 1
201 Δήμος Ζακύνθου
(Για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Ζακύνθου») Δήμος Ζακύνθου ΠΕ Παιδαγωγός
(με ειδίκευση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση) Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματος. 1

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, από τους ενδιαφερόμενους είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την 11/09/2017 έως και την 20/09/2017.

Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους για την υποβολή της αίτησής τους όλες τις εργάσιμες ημέρες, από 9:00’ έως 14:00’ από το Τμήμα Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ζακύνθου, Ελ. Βενιζέλου 1, είτε από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Ζακύνθου, Πλατεία Σολωμού 1. Τηλ επικοινωνίας 2695362176- 2695362117 και 2695361300 αντίστοιχα .

Μοιράσου το άρθρο: