Χάρτης - Πελοπόννησος(ΦΑΣΗ 1)


Περιοχές [SFN] Κέντρα Εκπομπής Προσωρινές Συχνότητες Τελικές Συχνότητες
Πάτρα Αρόη 24|34 24|34
Πάτρα Καλάβρυτα 42 24|34
Κόρινθος Ξυλόκαστρο 26|43 26|43
Κόρινθος Κατσικάς
Όσιος Πατάπιος
Λιδορίκι
48 26|43
Πύργος Φραγκαπήδημα
Σμέρνα
49 26|40
Τρίπολη Δολιανά
Ασσέα
Λεβίδι
21|28 21|28
Ναύπλιο Δίδυμα
Ναύπλιο
Δαρδίτσα
55 33|44
Καλαμάτα Πεταίδι 29|37 29|37
Καλαμάτα Αετός 44 29|37
Σπάρτη Ρειχέα
Αναβρυτή
Κύθηρα
40 22|30

1 Χρονοδιάγραμμα: Κ.Υ.Α. 30150/901/Φ.111A/16-5-2014, Φ.Ε.Κ. 1338/Β’/27-5-2014.[τροποποίηση των Κ.Υ.Α. 23953/724/Φ.110Α/15-4-2014, Φ.Ε.Κ. Β’/1045/28-4-2014,
41167/1375/Φ.111Α/22-8-2013, Φ.Ε.Κ. Β’/ 2064/23-8-2013 και 46157/1815/Φ.150/16-9-2013, Φ.Ε.Κ. Β’ 2421/27-9-2013].

2 Τεχνικές προδιαγραφές: Κ.Υ.Α. 21161/12-8-2008, Φ.Ε.Κ. 1680/Β’/20-8-2008 [Μεταβατικός Χάρτης Συχνοτήτων] σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του
Νόμου 3592/18-7-2007, Φ.Ε.Κ. 161/Α’/19-7-2007.