Σήμερα, στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Γενική Τακτική Συνέλευση της ΑΝΕΚ, στα γραφεία της εταιρείας στη Λεωφόρο Καραμανλή 148 στα Χανιά.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος, στις 16 Σεπτεμβρίου.


Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΝΕΚ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την 28-06-2019, καλεί τους κ.κ. Mετόχους – κατόχους κοινών και προνομιούχων μετοχών μετόχους – κατόχους κοινών και προνομιούχων μετοχών εκδόσεως 1990 και 1996 της εταιρείας με την επωνυμία Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ) που έχει την έδρα της στα Χανιά, σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρείας, Χανιά, Λ. Καραμανλή 148, την 9η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2018 έως 31ης Δεκεμβρίου 2018 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2018 έως 31ης Δεκεμβρίου 2018.

3. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 και προέγκριση για την περίοδο 01-01-2019 έως 31-12-2019 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

5. Έγκριση αμοιβής του Προέδρου, του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2018 και προέγκριση αμοιβών τους για την περίοδο από 01-01-2019 έως 31-12-2019 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

6. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου, καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

7. Ανακοίνωση της εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Συμβούλου.

8. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας στο πλαίσιο της εναρμόνισής του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

9. Λήψη αποφάσεως για την υιοθέτηση μέτρου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας και εξ’ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 16η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στα ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφ. Κ. Καραμανλή 148 Χανιά.

Μοιράσου το άρθρο: