Åñãáæüìåíïé óôï Åèíéêü êáé Êáðïäéóôñéáêü ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí óõììåôÝ÷ïõí óå áíïéêôÞ åêäÞëùóç åíçìÝñùóçò ãéá ôï èÝìá ôçò äéáèåóéìüôçôáò ôùí äéïéêçôéêþí õðáëëÞëùí ôùí Á.Å.É. óôá Ðñïðýëáéá ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ, Ôñßôç 17 Óåðôåìâñßïõ 2013. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÐáíôåëÞò Óáßôáò

Σε απεργιακές κινητοποιήσεις προχωρούν οι διοικητικοί υπάλληλοι σε Πανεπιστήμιο Αθηνών και Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Για σήμερα έχουν προγραμματίσει στάση εργασίας και 24ωρη απεργία για τη Δευτέρα, διαμαρτυρόμενοι για τη δικαστική δίωξη 14 συναδέλφων τους.

Παρουσία του υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη πραγματοποιείται σήμερα η σύνοδος των πρυτάνεων.

Πηγή: ΕΡΤ

Μοιράσου το άρθρο: