Ï 47÷ñïíïò, ï ïðïßïò åðß óåéñÜ åôþí åìöáíéæüôáí ùò äéáêåêñéìÝíïò ãéáôñüò óå âáñéÜ íïóïýíôåò áóèåíåßò êáé ôéò ïéêïãÝíåéÝò ôïõò, áðïóðþíôáò ìåãÜëá ÷ñçìáôéêÜ ðïóÜ ãéá èåñáðåßåò ðëÞñïõò ßáóçò, ïäçãåßôáé áðü áóôõíïìéêïýò óôïí áíáêñéôÞ ãéá íá áðïëïãçèåß, ôçí ÄåõôÝñá 22 Éïõíßïõ 2020. Ï êáôçãïñïýìåíïò, åßíáé áíôéìÝôùðïò ìå ôéò êáôçãïñßåò ôçò áíèñùðïêôïíßáò êáôÜ óõññïÞ, ôçò áðÜôçò, ôçò áíôéðïßçóçò éáôñéêïý åðáããÝëìáôïò êáé ôçò äéáêßíçóçò íáñêùôéêþí ïõóéþí. (EUROKINISSI/ÂÁÓÉËÇÓ ÑÅÌÐÁÐÇÓ)

Αποκαλυπτικά στοιχεία για τη δράση του «ψευτογιατρού» έρχονται καθημερινά στη δημοσιότητα αφού συνεχίζονται οι καταγγελίες σε βάρος του. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 47χρονος απατεώνας κατάφερε να υφαρπάξει περισσότερα από το 300.000 ευρώ ενώ μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα υπάρξει συμπληρωτική δικογραφία με βάση τα νέα στοιχεία της αστυνομίας.
Τα νέα δεδομένα προκύπτουν από τις νέες καταγγελίες που εξετάζονται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, αλλά  και σε άλλες υπηρεσίες της χώρας. Για την συγκεκριμένη υπόθεση έχει ζητηθεί και η συνδρομή της Αρχής για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος καθώς ο 47χρονος απατεώνας δεν είχε κάνει τα τελευταία χρόνια ούτε φορολογική δήλωση, ούτε εμφανίζεται κάποια άμεση τραπεζική συναλλαγή ενώ δεν είχε και κανένα ακίνητο στο όνομά του.

Η απολογία του Κοντοστάθη προκαλεί σοκ , καθώς αντιμετώπιζε τα θύματά του, με τρομερή κυνικότητα . Για τους δύο ανήλικους ειδικά τους είπε ότι βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο καρκίνου και ότι επί της ουσίας το μόνο που θα μπορούσαν να περιμένουν, ήταν ένα θαύμα.

Γι΄ αυτό και ισχυρίστηκε ότι η θεραπεία του, δεν τους έκανε κανένα κακό. Οι έρευνες συνεχίζονται και στην Κύπρο, καθώς έχει καταγγελθεί ότι ο ψευτογιατρός επέκτεινε την δράση του και εκεί, υφαρπάζοντας μεγάλο ποσό.

Ρεπορτάζ: Κώστας Παπαδόπουλος, Κάτια Νιάκαρη

Μοιράσου το άρθρο: