Áðïëïãßá ôïõ åðéêåöáëÞò ôïõ êüììáôïò Íßêïõ Ìé÷áëïëéÜêïõ óôçí äßêç ôçò ×ñõóÞò ÁõãÞò ôçí ÔåôÜñôç 6 Íïåìâñßïõ 2019, óôçí áßèïõóá ôïõ Åöåôåßïõ Áèçíþí. Ï Í. Ìé÷áëïëéÜêïò áðïëïãÞèçêå åíþðéïí ôùí äéêáóôþí êáé ôùí ðáñáãüíôùí ôçò äßêçò ãéá ôï áäßêçìá ôçò Ýíôáîçò óå åãêëçìáôéêÞ ïñãÜíùóç ðïõ âáñýíåé üëá ôá ðïëéôéêÜ óôåëÝ÷ç ôçò ×.Á. ðïõ åß÷áí åêëåãåß âïõëåõôÝò ôï 2012. (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Για τέσσερις ώρες ο Νίκος Μιχαλολιάκος κάθισε στο εδώλιο. Η απολογία του θα συνεχιστεί σήμερα μαζί με την εξέτασή του από τους συνηγόρους υπεράσπισης.

Ο κατηγορούμενος αρχηγός της Χρυσής Αυγής επιχείρησε να πείσει ότι δεν υπήρξε καμία εγκληματική οργάνωση, αλλά αντιθέτως ότι πρόκειται για πολιτική σκευωρία. Επίσης, υποστήριξε ότι το κόμμα και ο ίδιος δεν είχαν καμία σχέση με τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Πηγή: Πρώτο Πρόγραμμα

Σχετική είδηση: Κυνικός και αμετανόητος στην απολογία του ο Νίκος Μιχαλολιάκος (video)

Μοιράσου το άρθρο: