ÌÝëç ôçò ×ñõóÞò ÁõãÞò ðñáãìáôïðïßçóáí óõãêÝíôñùóç óôï ìíçìåßï ôùí Éìßùí óôçí Ñçãßëëçò êáé ðïñåßá óôï êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò ãéá ôçí óõìðëÞñùóç 15 ÷ñüíùí áðü ôá ãåãïíüôá óôá ºìéá, ÓÜââáôï 29 Éáíïõáñßïõ 2011.

Στα γραφεία της Χρυσής Αυγής (Λ. Μεσογείων 131) στις 19:00, θα γίνει η εκδήλωση για τα Ίμια μετά την απαγόρευση της Ελληνικής Αστυνομίας για κάθε δημόσια συνάθροιση ή πορεία στο κέντρο της Αθήνας.

Με ανακοίνωσή της η Χρυσή Αυγή χαρακτηρίζει την απόφαση «απόφαση του σταλινικού-μνημονιακού καθεστώτος». Η ανακοίνωση αναφέρει: «Η υποταγή και η εθνική προδοσία της συγκυβέρνησης Σύριζα-Ανέλ ξεπέρασε κάθε όριο. Ο ΓΑΔΑρχης εξέδωσε απαγορευτική απόφαση για την μεγαλύτερη εκδήλωση Μνήμης και Τιμής για τους αιώνιους νεκρούς του Ελληνισμού. Ούτε τούρκος σουλτάνος να διοικούσε το ελλαδιστάν δεν θα έφτανε σε αυτό το αισχρό σημείο».

Μοιράσου το άρθρο: