Ολοκληρώθηκε η διαδικασία παραλαβής του συνόλου του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου Βόλου και των Κέντρων Υγείας Ν. Μαγνησίας που είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013. Το έργο είναι στην κατεύθυνση της ανανέωσης, της συμπλήρωσης και του εκσυγχρονισμού του υπάρχοντος εξοπλισμού  και καλύπτει σημαντικές ανάγκες των τμημάτων του Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας. Εξασφαλίζεται με τον τρόπο αυτό η απρόσκοπτη λειτουργία των κλινικών για τα επόμενα χρόνια και ενισχύεται το ιατρονοσηλευτικό έργο με σκοπό πάντα την παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών υγείας προς τον πολίτη.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός τόσο σημαντικού έργου για το Ν. Μαγνησίας ήταν απόρροια της συντονισμένης προσπάθειας των στελεχών και όλου του προσωπικού του Νοσοκομείου, καθώς και της αποτελεσματικής συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες, την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΣΠΑ-Περιφέρεια Θεσσαλίας, την 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και το Υπουργείο Υγείας.

Το αρχικό ύψος του προϋπολογισμού για τον εξοπλισμό του Νοσοκομείου ήταν 1.392.000 €  και η τελική κατακύρωση έγινε στο ποσό των 1.076.706 €, ενώ για τα Κέντρα Υγείας η αρχική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ήταν  466.800 € και η τελική κατακύρωση έγινε στο ποσό των 291.426 €.

Ήδη έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός για την ένταξη έργων στο νέο ΕΣΠΑ (Σ.Ε.Σ. 2014-2020) με στόχο τη συνεχή ενδυνάμωση των υποδομών του Νοσοκομείου, ενώ ο προσανατολισμός των νέων δράσεων θα είναι και προς τα πεδία της έρευνας, της καινοτομίας, της εκπαίδευσης και της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής.

Μοιράσου το άρθρο: