Ç ‘¸íùóç Áãåëáäïôñüöùí Áñãïëßäáò" êõêëïöüñçóå ãéá ðñþôç öïñÜ óôçí áãïñÜ ôçò Áñãïëßäáò öñÝóêï ãÜëá óå óõóêåõáóßá, ìå ôçí ïíïìáóßá " ôï ãÜëá ôïõ ÌïñéÜ". ÓõëëÝãåôáé áðü öÜñìåò ôïõ Áñãïëéêïý êÜìðïõ. Ôï ìåãáëýôåñï ìÜëéóôá ðïóïóôü ôùí æùïôñïöþí üðùò äçëþíïõí ðñïÝñ÷åôáé áðü ôïí êÜìðï ôïõ ÔçìÝíéïõ Áñãïëßäáò , ÐáñáóêåõÞ 27 Éáíïõáñßïõ 2012 . ÁÐÅ-ÌÐÅ /ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÌÐÏÕÃÉÙÔÇÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ

Εγκύκλιο με διευκρινήσεις για το ΦΠΑ που επιβάλλεται στα ροφήματα με βάση το γάλα εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με αφορμή ερωτήματα πολιτών.

Σύμφωνα με τις διευκρινήσεις:

– Σε συντελεστή ΦΠΑ 13% υπόκεινται το γάλα και η κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών.

– Σε συντελεστή ΦΠΑ 23% υπόκεινται τα προϊόντα με βάση το γάλα που περιέχουν άλλες ουσίες, πλην γλυκαντικών, όπως π.χ. το κακάο, ο καφές ή ουσίες, όπως βανίλια ή εκχυλίσματα φρούτων.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω διαφοροποίηση δεν επήλθε, βάσει των διατάξεων του νόμου 4334/2015, αλλά απορρέει από την κατάταξη των προϊόντων σε δασμολογική κλάση

Μοιράσου το άρθρο: