Το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού σε τροποποιημένη ταμειακή βάση για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2018 διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2,751 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,307 δισ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 2,135 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2017 σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών.

Το πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ήταν ύψους 1,542 δισ. ευρώ έναντι στόχου για πλεόνασμα 98 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2018, για το αντίστοιχο διάστημα του 2018 και πλεονάσματος 434 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Πιο αναλυτικά, η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών τονίζει:

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 8.975 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.133 εκατ. ευρώ ή 14,5% έναντι του στόχου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 8.299 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 675 εκατ. ευρώ ή 8,9% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:
α) Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 74 εκατ. ευρώ ή 6,4%,
β) Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 13 εκατ. ευρώ ή 123,9%,
γ) Φόροι στην περιουσία κατά 57 εκατ. ευρώ ή 15,5%,
δ) Άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 75 εκατ. ευρώ ή 14,9%,
ε) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 26 εκατ. ευρώ ή 11,6%,
στ) ΦΠΑ λοιπών κατά 31 εκατ. ευρώ ή 1,4%,
ζ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 10 εκατ. ευρώ ή 2,6%,
η) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 115 εκατ. ευρώ ή 37,1%,
θ) Απολήψεις από Ε.Ε. κατά 116 εκατ. ευρώ ή 1320,5%,
ι) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 305 εκατ. ευρώ ή 31,3%,
ια) Έσοδα ΝΑΤΟ κατά 34 εκατ. ευρώ.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:
α) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 31 εκατ. ευρώ ή 12, 7%, β) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 14 εκατ. ευρώ ή 4,1%,
γ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 58 εκατ. ευρώ ή 7,9%,

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 719 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 110 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (609 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 675 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 458 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Φεβρουάριο 2018 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4.222 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 274 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.151 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 314 εκατ. ευρώ.
Επισημαίνεται ότι τον Φεβρουάριο εισπράχτηκε το ποσό του μερίσματος από την Τράπεζα της Ελλάδος, ποσού 614,2 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 214,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με το στόχο.

Μοιράσου το άρθρο: