Στις 15 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας», ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (color=»#0000FF» size=»3″ face=»Courier New Greek»>www.ependyseis.gr/mis size=»3″ face=»Courier New Greek»>) με καταληκτική ημερομηνία την 15 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 16:00.

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι ερευνητικοί οργανισμοί (πανεπιστήμια και ερευνητικά Κέντρα), επιχειρήσεις και λοιποί φορείς (δημόσιοι και άλλοι φορείς).

Θεματικές προτεραιότητες θα δοθούν στους τομείς της αγροδιατροφής, βιοεπιστήμες-υγεία-φάρμακα, ενέργειας, υλικά-κατασκευές, τουρισμός-πολιτισμός/καινοτομία και κοινωνικές προκλήσεις, καθώς και βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής με διεπιστημονικό χαρακτήρα.

Η δράση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 9.000.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά ερευνητικό έργο μπορεί να ανέλθει έως 350.000 ευρώ. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων των Διμερών και Πολυμερών Ε&Τ Συνεργασιών Ελλάδας-Γερμανίας, ανάλογα με το έργο υλοποίησης, είναι έως τρία έτη από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του έργου.

Η πρόσκληση είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της ΓΓΕΤ (color=»#0000FF» size=»3″ face=»Courier New Greek»>www.gsrt.gr
size=»3″ face=»Courier New Greek»>)

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το άρθρο: