Ôï Ýñãï "Óßöíïò" ôïõ äéáêåêñéìÝíïõ æùãñÜöïõ Ðáíáãéþôç ÔÝôóç, ÐÝìðôç 15 Éïõíßïõ 2006. Ïé áíáêáéíéóìÝíïé ÷þñïé ôïõ Ìïõóåßïõ Óýã÷ñïíçò ÔÝ÷íçò ôïõ Éäñýìáôïò Âáóßëç êáé Åëßæáò ÃïõëáíäñÞ óôçí ¢íäñï, èá ðëçììõñßóïõí ìå ÷ñþìá êáé öùò åöüóïí ï äéáêåêñéìÝíïò æùãñÜöïò ôçò óýã÷ñïíçò íåïåëëçíéêÞò æùãñáöéêÞò ìáò ðáñÜäïóçò Ðáíáãéþôçò ÔÝôóçò èá åßíáé åêåß íá ìáò ðñïóöÝñåé áõôÞ ôçí áðüëáõóç. Ç Ýêèåóç "Ð. ÔÝôóçò - ÈÜëáôôá", åãêáéíéÜæåôáé ôï ÓÜââáôï 24 Éïõíßïõ êáé èá äéáñêÝóåé ìÝ÷ñé ôçí ÊõñéáêÞ 24 Óåðôåìâñßïõ.

Στο πλαίσιο της έκθεσης: «Παναγιώτης Τέτσης: Η αποθέωση του τοπίου. Ζωγραφική 2010-2014», που θα παρουσιάζεται στο Ίδρυμα Βασίλη και Μαρίνας Θεοχαράκη μέχρι τις 25 Οκτωβρίου 2015, η καθηγήτρια Ξανθίππη Πεκτέση, καθοδηγεί τους λάτρεις της γιόγκα , αλλά και άλλους που θα ήθελαν να τη γνωρίσουν, σε ένα ιδιαίτερο πνευματικό ταξίδι.

Το συγκεκριμένο εργαστήρι, που σκοπό έχει να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αντιμετωπίσουν το στρες στην περίοδο της κρίσης, πραγματοποιείται στους εκθεσιακούς χώρους του Ιδρύματος, δίπλα στις τοπιογραφικές εικόνες του Σαρωνικού και της Ύδρας, του γενέθλιου τόπου του ζωγράφου Π. Τέτση.

Όσοι λάβουν μέρος στα «μαθήματα», θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν την ενεργειακή εμπειρία της γιόγκα σε ένα περιβάλλον τέχνης. Οι ίδιοι θα εξασκήσουν τις τεχνικές αναπνοής και διαλογισμού συμμετέχοντας σε ένα ταξίδι με… φόντο τα χρώματα του δασκάλου της σύγχρονης τέχνης.

Ημέρες και ώρες εργαστηρίων: 26 Σεπτεμβρίου 2015-10, 24, 31 Οκτωβρίου 2015
Σάββατο, 18.00-19.30

Μεμονωμένο Εισιτήριο:20€

Μοιράσου το άρθρο: