Σε μια έκθεση 120 σελίδων οι ελεγκτές του Υπουργείου Μεταφορών με τη βοήθεια και οικονομικών επιθεωρητών αποκαλύπτουν ότι μετά τον διαχειριστικό έλεγχο που διενήργησαν για τον ΟΑΣΘ κατά το έτος 2010 ανακάλυψαν παρατυπίες σε προμήθειες, μισθώματα, μισθούς, συμβάσεις και μερίσματα. 

Σύμφωνα με την έκθεση των επιθεωρητών για το 2010, που αποκαλύπτει η Voria.gr, ο ΟΑΣΘ κατέβαλε 2,2 εκατ. ευρώ για μισθώματα. Τα περισσότερα καταβάλλονται στον προμηθευτικό συνεταιρισμό «Ηρακλής» ο οποίος έχει στην ιδιοκτησία του όλους τους χώρους στέγασης των γραφείων του ΟΑΣΘ και των αμαξοστασίων σε Φοίνικα και Σταυρούπολη και η μετοχική του σύνθεση σε ποσοστό 65% είναι ίδια με αυτήν του ΟΑΣΘ. Ο «Ηρακλής» συστάθηκε το 1953, πριν από την ίδρυση του ΟΑΣΘ και προϋπόθεση συμμετοχής στον «Ηρακλή» είναι η συμμετοχή και στον ΟΑΣΘ. Δηλαδή, όπως αναφέρεται στην έκθεση, η δαπάνη για τα μισθώματα αφενός εισπράττεται ως έσοδο από τους μετόχους του ΟΑΣΘ που είναι και μέτοχοι στον «Ηρακλή», αφετέρου υπολογίζεται ως έξοδο του ΟΑΣΘ επηρεάζοντας τον καθορισμό της αντισταθμιστικής καταβολής.
Από έλεγχο του ΣΔΟΕ προέκυψε ότι τα μισθώματα που καταβάλλει ο ΟΑΣΘ, ακόμη και μετά τη μείωση κατά 10% που υπεγράφη τον Ιούλιο του 2010 είναι υπερδιπλάσια των τεκμαρτών.
Οι συμβάσεις για την ενοικίαση των χώρων του συνεταιρισμού «Ηρακλής» συνεχώς ανανεώνονται. Η επιλογή του εκμισθωτή γίνεται με τη μέθοδο της απευθείας ανάθεσης, κάτι που προβλέπεται στον κανονισμό προμηθειών του Οργανισμού. Ωστόσο, ο ΟΑΣΘ δεν έχει αναζητήσει διαφορετικούς χώρους προς μίσθωση για τη στέγαση των αμαξοστασίων και των γραφείων διοίκησης οι οποίοι θα ήταν ενδεχομένως οικονομικά πιο συμφέροντες.

Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις των επιθεωρητών «δεν προκύπτει σαφής και συγκεκριμένη εικόνα όσον αφορά τις προσλήψεις και αποχωρήσεις υπαλλήλων κατά το 2010. Τα στοιχεία διαφοροποιούνται ανάλογα με την πηγή από την οποία αντλήθηκαν (ηλεκτρονικά αρχεία και έκθεση πεπραγμένων 2010 της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού)». Ο αριθμός μητρώου του κάθε υπαλλήλου δεν είναι μοναδικός αλλά δύναται να αλλάξει κατά την υπηρεσιακή πορεία και εξέλιξή του. Επίσης δεν διατηρείται ιστορικό αρχείο όσον αφορά το προσωπικό.
Οι ίδιοι υπάλληλοι καταχωρίζονται με διαφορετικό αριθμό μητρώου στις Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού και στις καταστάσεις Μισθοδοσίας και Πληρωμών εντός του ίδιου έτους.
Το ετήσιο μισθολογικό κόστος για το 2010 ανήλθε σε 109.504.676,24 ευρώ (για το 2016 έχει προϋπολογιστεί στα 92,8 εκατ.). Εξ αυτών 825.679,92 καταβλήθηκαν σε είδος (δωρεάν μετακίνηση με τις αστικές συγκοινωνίες). Το μέσο ετήσιο μισθολογικό κόστος ανά εργαζόμενο ανήλθε το 2010 σε 37.297,39 (δηλαδή 2.664 μικτά μηνιαίως).
Το 34% των υπαλλήλων είχε μικτές αποδοχές μεταξύ 20.000 και 30.000 ευρώ, το 43% μεταξύ 30.000 και 40.000 ευρώ και συνολικά το 77% είχε μικτές αποδοχές μεταξύ 20.000 και 40.000 ευρώ.
Οι βασικές αποδοχές καλύπτουν μόλις το 36% του μισθού και το υπόλοιπο 64% είναι επιδόματα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο προσωπικό κίνησης καταβάλλονται 26 επιδόματα, στο προσωπικό συντήρησης 11 και στο διοικητικό προσωπικό 21.
Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας καταβάλλεται αδιακρίτως σε όλο το προσωπικό ανεξαρτήτως ειδικότητας και θέσης.
Η έκθεση διαπιστώνει ότι «το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που παράγει ο υπολογισμός των καταβαλλόμενων επιδομάτων οδηγεί εν τέλει σε δυσανάλογη αύξηση του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών σε σχέση με το βασικό μισθό».
Το 2010 το επιχειρηματικό κέρδος ήταν περί τα 17 εκατ. ευρώ (τώρα είναι 16,4 εκατ.). Η έκθεση διαπιστώνει ότι δεν θα έπρεπε να συμπεριληφθεί στο επιχειρηματικό κέρδος εκείνης της χρονιάς ποσόν 316.609,21 ευρώ (αφορά αποσβέσεις στην αξία 48 λεωφορείων και στην προμήθεια του συστήματος τηλεματικής) και συνεπώς θα έπρεπε να μειωθεί ισόποσα και η αντισταθμιστική οφειλή.
Στην έκθεση επισημαίνεται η συχνή καταφυγή του ΟΑΣΘ στην εξαιρετική διάταξη του Κανονισμού Προμηθειών για σύναψη συμβάσεων με απευθείας ανάθεση, ανεξαρτήτως ποσού της προμήθειας, έπειτα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Το 2010 έγιναν 16 τέτοιες συμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 270.450 ευρώ.
Στην έκθεση του ΣΔΟΕ η οποία περιλαμβάνεται στο συνολικό πόρισμα ελέγχου για το 2010 επισημαίνεται ότι οι δανειακές συμβάσεις αυξήθηκαν κατά 202,7% γεγονός που δεν δικαιολογείται από την αύξηση των υποχρεώσεων του ΟΑΣΘ σε συνδυασμό με τη μείωση των διαθεσίμων των καταθέσεων όψεως.
Εκτός από τις διαπιστώσεις οι επιθεωρητές οι οποίοι έκαναν τον έλεγχο προβαίνουν και σε προτάσεις προκειμένου να διορθωθούν οι παθογένειες τις οποίες εντόπισαν.

Συγκεκριμένα προτείνεται από τους επιθεωρητές :

  • Η επανεξέταση των όρων της οικονομικής συμφωνίας του δημοσίου με τον ΟΑΣΘ. 
  • Επαναξιολόγηση του μισθολογικού κόστους και ειδικότερα όσον αφορά τα επιδόματα.
  • Την κατάρτιση νέου κανονισμού προμηθειών που να συμβαδίζει με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
  • Η μίσθωση των χώρων των γραφείων και των αμαξοστασίων να γίνεται με διαγωνισμό και όχι με απευθείας ανάθεση.
  • Οι πρσλήψεις προσωπικού να γίνονται μέσω ΑΣΕΠ και
  • Να θεσπιστεί ανώτατο όριο ανανέωσης της θητείας της διοίκησης.

Πηγή Voria.gr

Μοιράσου το άρθρο: