Συνεδριάζει δια περιφοράς το απόγευμα (17.00) της Τρίτης 31 Μαρτίου Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης με δέκα θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρων αναμένεται να έχει η Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 ,η Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020,και η μείωση του τέλους καθαριότητας και φωτισμού σε καταστήματα, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επαγγελματικές στέγες εν γένει.

1. Έκδοση συλλυπητήριου ψηφίσματος
2. Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εμμανουήλ Φανουράκης, αντιπρόεδρος οικονομικής επιτροπής)
3. Αναμόρφωση Ο.Π.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 55905/29-7-2019 (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εμμανουήλ Φανουράκης, αντιπρόεδρος οικονομικής επιτροπής)
4. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020 (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εμμανουήλ Φανουράκης, αντιπρόεδρος οικονομικής επιτροπής)
5. Μείωση του τέλους καθαριότητας και φωτισμού σε καταστήματα, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επαγγελματικές στέγες εν γένει (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εμμανουήλ Φανουράκης, αντιπρόεδρος οικονομικής επιτροπής)
6. Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ιωάννης Ζερενίδης)
7. Ανάκληση αδειών διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ιωάννης Ζερενίδης)
8. Ορισμός μελών στην επιτροπή καταλληλότητας και επιλογής οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου και επιλογή οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηριστεί ως διδακτήριο (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σουά Μπεκήρ Ογλού)
9. Έγκριση σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση του υποέργου 1 με τίτλο “Προμήθεια μέσων συλλογής αστικών βιοαποβλήτων” της πράξης με τίτλο “Διαχείριση βιοαποβλήτων στους Ο.Τ.Α. της Π.Α.Μ.-Θ.”» (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σιαμπάν Μπαντάκ)
10. Ορισμός νέου τακτικού μέλους στο διοικητικό συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ξάνθης μετά την παραίτηση μέλους από το αξίωμα της δημοτικής συμβούλου και τροποποίηση της με αριθμό 201/2019 προγενέστερης απόφασης του δημοτικού συμβουλίου (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εμμανουήλ Φανουράκης, αντιπρόεδρος οικονομικής επιτροπής).

Μοιράσου το άρθρο: