Ξεκίνησε την πλήρη λειτουργία του το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κρήτης (Παρατηρητήριο), στελεχωμένο από εξειδικευμένους επιστήμονες.

Το Παρατηρητήριο διατηρεί άμεση συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, συγκεκριμένα με το Τμήμα Κοινωνιολογίας και ειδικότερα με το Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας, με σκοπό τη διεξαγωγή εξειδικευμένων κοινωνικών ερευνών. Η πρώτη συνάντηση του Παρατηρητηρίου με την επιστημονική ομάδα για τον σχεδιασμό ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής, Λάμπρο Βαμβακά.

Η λειτουργία του Παρατηρητηρίου στην περιφερειακή διοίκηση θα υποστηρίξει την Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας στην Κρήτη (ΠΕΣΚΕ Κρήτης), στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης μέτρων κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής (Ν. 4445/2016). Παράλληλα, θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή των μέτρων κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ένταξης στο νησί. Το έργο του Παρατηρητηρίου κρίνεται σημαντικό για την τοπική κοινωνία, καθώς εστιάζει στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Μέσω του Παρατηρητηρίου, η Περιφέρεια Κρήτης καλείται να συντονίσει, να παρακολουθήσει και να αξιολογήσει μέτρα κοινωνικής παρέμβασης που εφαρμόζονται σε επίπεδο Κρήτης και επιμέρους χωρικές ενότητες. Στόχος του είναι να αναδείξει τις προκλήσεις και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, να αποτυπώσει τις χωρικές διαστάσεις της φτώχειας, της αποστέρησης και του κοινωνικού αποκλεισμού, να καταγράψει και να παρακολουθήσει διαστάσεις της κοινωνικής και οικονομικής ένταξης ομάδων που πλήττονται, και τέλος, να συμβάλει στη διαμόρφωση λήψης μέτρων για τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής των κατοίκων.

Η δυναμική που αναπτύσσεται μέσω του Παρατηρητηρίου συντάσσεται με τις σύγχρονες μορφές διακυβέρνησης στις οποίες η επιστημονική έρευνα και η γνώση αξιοποιούνται για τη χάραξη αποτελεσματικών κοινωνικών πολιτικών, στη βάση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότιμης πρόσβασης στην ανάπτυξη και στα κοινωνικά αγαθά, της άρσης των κοινωνικών ανισοτήτων και κάθε μορφής διακρίσεων. Ο μηχανισμός διάγνωσης των κοινωνικών αναγκών που αναπτύσσεται μέσω του Παρατηρητηρίου με την αξιοποίηση των ευρημάτων της κοινωνικής έρευνας, θα επιτρέψει το σχεδιασμό δίκαιων και κοινωνικά αποτελεσματικών μέτρων κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια Κρήτης.

Προς την κατεύθυνση αυτή, ενισχύεται η προοπτική διεκδίκησης και αξιοποίησης οικονομικών πόρων (εθνικών και ευρωπαϊκών) σε όλους τους τομείς της κοινωνικής πολιτικής, προς όφελος όλων των κατοίκων του νησιού.

Στο Παρατηρητήριο παρέχεται επίσης στήριξη για τη λειτουργία θέσης πληροφορικής και τη δημιουργία Διαδικτυακής Πύλης.

Το έργο της στήριξης και της λειτουργίας του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης σχεδιάστηκε και υλοποιείται σε βάθος τριετίας. Χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020), με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Μοιράσου το άρθρο: