ÓõíÝíôåõîç Ôýðïõ ôïõ äçìÜñ÷ïõ Áèçíáßùí Ãéþñãïõ Êáìßíç, ãéá ôï íÝï ó÷ïëéêü Ýôïò êáé ôï Ðáéäß ôçí ÐÝìðôç 8 Óåðôåìâñßïõ 2016, óôï êôÞñéï ôïõ íÝïõ 2ïõ Ãõìíáóßïõ Áèçíþí. Ðñüêåéôáé ãéá ôï éóôïñéêü ãéá ôçí ðåñéï÷Þ, êáé åìâëçìáôéêü ãéá ôçí ðüëç ôçò ÁèÞíáò, ðñþçí 2ï ÃõìíÜóéï ÁññÝíùí Áèçíþí, ðïõ óå ëßãá 24ùñá ëåéôïõñãåß êáé ðÜëé ùò ó÷ïëåßï. Ôï êôÞñéï ðïõ Üíïéîå ãéá ðñþôç öïñÜ åðéóÞìùò ôéò ðüñôåò ôïõ óôá ÌÝóá ÅíçìÝñùóçò, áíáêáéíßóôçêå åî ïëïêëÞñïõ áðü ôïí äÞìï Áèçíáßùí êáé óõã÷ñçìáôïäïôÞèçêå áðü ôï Åõñùðáúêü Ôáìåßï ÐåñéöåñåéáêÞò ÁíÜðôõîçò. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Γυμνασίου Βεύης συνδιοργανώνουν επιμορφωτικό – ενημερωτικό σεμινάριο για τους μαθητές του Γυμνασίου, την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 8:30 π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου.

Πρόγραμμα σεμιναρίου:

Θέμα : «Εφηβεία και αλκοόλ»
Εισηγήτρια: Ελένη Νικολοπούλου, Παιδίατρος, Διευθύντρια Παιδιατρικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας

Θέμα: «Οδική ασφάλεια και αλκοόλ»
Εισηγήτρια: Φωτεινή Ελευθεριάδου, Αστυνόμος Α’, Διοικήτρια Αστυνομικού Τμήματος Βεύης

Θέμα: «Εθισμός στο διαδίκτυο»
Εισηγητές: Θεόδωρος Πασσαλίδης, Ψυχολόγος & Ευανθία Τσουλουκίδου, Κοινωνική Λειτουργός, Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί της Επιτροπής Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ) του Γυμνασίου Βεύης

Μοιράσου το άρθρο: