Ποσό ενός εκατομμυρίου ευρώ διατίθεται για δράσεις πληροφόρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης, σύμφωνα με την προκήρυξη που υπέγραψε χθες ο περιφερειάρχης, Σταύρος Αρναουτάκης.

Η διαδικασία γίνεται με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας του προγράμματος.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης.

Μοιράσου το άρθρο: