Την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην αναθεώρηση της κυκλοφοριακής μελέτης της παλιάς πόλης, ζητεί ο δήμος Ηρακλείου. Καλεί τους δημότες να απαντήσουν ,σε ερωτηματολόγιο βάσει του οποίου θα σκιαγραφηθεί το προφίλ όσων κινούνται στο κέντρο της πόλης. Ταυτόχρονα θα χαρτογραφηθούν οι προτάσεις των δημοτών με βάση τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή κυκλοφορία στο κέντρο.
Η αναθεώρηση της κυκλοφοριακής μελέτης της Παλιάς Πόλης του Ηρακλείου θεωρήθηκε επιβεβλημένη από την Δημοτική Αρχή, καθώς η πόλη βρίσκεται σε μεταβαλλόμενες κυκλοφοριακές- πολεοδομικές συνθήκες με πληθώρα προβλημάτων.
Σύμφωνα με το τεχνικό αντικείμενο της μελέτης, κατά το πρώτο στάδιο, ο Μελετητής οφείλει να συγκεντρώσει στοιχεία μετακινήσεων προέλευσης- προορισμού των χρηστών του δικτύου, προκειμένου να διερευνηθούν το προφίλ των μετακινουμένων εντός της Παλιάς Πόλης, οι ανάγκες των χρηστών του οδικού δικτύου, των κατοίκων, των εργαζομένων, των επισκεπτών, στοιχεία τα οποία θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση των προτάσεων που θα διατυπωθούν στην πορεία.
Η μελετητική ομάδα, που είναι υπεύθυνη για την εκπόνηση της αναθεώρησης της κυκλοφοριακής μελέτης της Παλιάς Πόλης, συνέταξε ειδικό ερωτηματολόγιο έρευνας Προέλευσης- Προορισμού, το οποίο είναι ανώνυμο και η συμπλήρωσή του δεν ξεπερνά τα 3 λεπτά.
Η έρευνα Προέλευσης Προορισμού θα γίνει, τόσο εντός των ορίων της Παλιάς Πόλης από μηχανικούς- στελέχη της μελετητικής ομάδας με προσωπικές συνεντεύξεις, όσο και μέσω συμπλήρωσης του σχετικού ερωτηματολογίου στο διαδίκτυο.
Η ενεργός συμμετοχή των πολιτών θα συμβάλλει ουσιαστικά αφενός στη διερεύνηση του προφίλ των μετακινουμένων εντός της Παλιάς Πόλης, αφετέρου στη διατύπωση των συγκοινωνιακών προτάσεων.

Το ερωτηματολόγιο είναι στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/1-NrjREA8mC_2OqmQ7qlNL8zWqa_zFbkjUDtSo14i6dY/edit

Μοιράσου το άρθρο: