Την καθαίρεση και μεταφορά παράνομων πινακίδων υπαίθριας διαφήμισης, που έχουν τοποθετηθεί στο οδικό δίκτυο της Κρήτης, ξεκινά η Αποκεντρωμένη Διοίκηση του νησιού, με τη δημοπράτηση του έργου.

Η μελέτη εκπονήθηκε από τη διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης, υπηρεσία η οποία είναι και αρμόδια για την επίβλεψη υλοποίησης του έργου.

Η διάρκεια του έργου είναι 18 μήνες και αφορά στην καθαίρεση και απομάκρυνση πινακίδων υπαίθριας διαφήμισης οι οποίες έχουν τοποθετηθεί παράνομα, κυρίως πλησίον οδών ταχείας κυκλοφορίας, αλλά και επαρχιακών, καθώς και άλλων οδών για τις οποίες έχει αρμοδιότητα η Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται με οποιαδήποτε ιδιότητα σε περιπτώσεις παράνομης υπαίθριας διαφήμισης, ειδοποιούνται από την Αποκεντρωμένη, να απομακρύνουν άμεσα τις κατασκευές αυτές, προκειμένου αφενός να αποφύγουν τον σε βάρος τους καταλογισμό των εξόδων καθαίρεσης, αποκομιδής και διαχείρισης των υλικών, αφετέρου να τύχουν ευνοϊκής μεταχείρισης κατά την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων.

Μοιράσου το άρθρο: