Σε ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την πρόληψη των απορριμμάτων στη θάλασσα, συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης, ακολουθώντας τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Στρατηγικών και επεκτείνοντας τις δράσεις της, στην Κρήτη αλλά και τις συναφές διαπεριφερειακές συνεργασίες της.

Πρόκειται για το Ευρωπαϊκό Έργο Interreg Europe CAPonLITTER – Κεφαλαιοποιώντας καλές παράκτιες πρακτικές και βελτιώνοντας πολιτικές για τον μετριασμό των απορριμμάτων στη θάλασσα – το οποίο:
Στοχεύει στη βελτίωση των πολιτικών και των πρακτικών που μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη των απορριμμάτων που προέρχονται από τον παράκτιο τουρισμό και τις δραστηριότητες αναψυχής.
Θα επικεντρωθεί σε βασικά κλάσματα αποβλήτων, όπως πλαστικά δοχεία τροφίμων και ποτών που προέρχονται από εγκαταστάσεις παραλιών και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις λόγω ακατάλληλης συμπεριφοράς των καταναλωτών, αλλά και λόγω έλλειψης κινήτρων και δομών πρόληψης, συλλογής και ανακύκλωσης αποβλήτων.
Μέσω διαπεριφερειακής διαδικασίας ανταλλαγής εμπειριών και γνώσης, θα διερευνηθούν τρόποι βελτίωσης των περιφερειακών πολιτικών και θα προωθηθούν βέλτιστες πρακτικές.

Η διαπεριφερειακή συνεργασία θα οδηγήσει σε 7 νέα περιφερειακά σχέδια δράσης προκειμένου να ξεκινήσει η εφαρμογή των πρακτικών στις οικείες περιοχές και με στόχο και την ευθυγράμμισή τους με άλλα μέσα πολιτικής, όπως τα επιχειρησιακά προγράμματα και άλλα, που μπορούν να τα χρηματοδοτήσουν.
Το έργο CAPonLITTER συντονίζει στην Περιφέρεια Κρήτης η Ελένη Χατζηγιάννη Διευθύντρια Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, στη δε εναρκτήρια συνάντηση του έργου που πραγματοποιήθηκε στην Λισσαβώνα, συμμετείχε η Ελένη Τζαγκαράκη Αρχιτέκτων Μηχανικός, στέλεχος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ, Αρμόδια για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου και Επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας. Κατά την εναρκτήρια συνάντηση, η Ελένη Τζαγκαράκη παρουσίασε τις δραστηριότητες της Περφέρειας Κρήτης, καθώς και τα επιτυχημένα αποτελέσματα του συναφούς Ευρωπαϊκού Έργου BLUEISLANDS Interreg MED, και για το συνδυασμό του με το νέο έργο.
Στο νέο έργο CAPonLITTER συμμετέχουν φορείς από την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Κροατία, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Γερμανία.

Μοιράσου το άρθρο: