Στην συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, η οποία είναι ένα όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες, προχωρεί ο δήμος Ηρακλείου, στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος “Κλεισθένης”.
Η επιτροπή θα συγκροτηθεί από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως: εμπορικούς και επαγγελματικούς συλλόγους και οργανώσεις, επιστημονικούς συλλόγους και φορείς, οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών, εργαζόμενων στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, ενώσεων και συλλόγων γονέων, αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς, εθελοντικές οργανώσεις και κινήσεις πολιτών, άλλες οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών, εκπροσώπων των τοπικών συμβουλίων νέων.
Επιπλέον, στην επιτροπή διαβούλευσης συμμετέχουν σε αριθμό ίσο με το 1/3 των εκπροσώπων των φορέων, Δημότες μετά από κλήρωση μεταξύ των ενδιαφερόμενων.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης:
• Γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του Δήμου, το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα και το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου
• Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το Δημοτικό Συμβούλιο ή τον Δήμαρχο
• Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών
• Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στην Επιτροπή θα πρέπει να εκφράσουν είτε εγγράφως τη βούληση τους στη Γραμματεία της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 712 02), είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (psykakos-v@heraklion.gr) μέχρι την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019.
Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (Επωνυμία Φορέα/Ονοματεπώνυμο Δημότη, θέση στο Φορέα/Επάγγελμα Δημότη, Τηλέφωνο, Ταχ. Διεύθυνση, e-mail υποχρεωτικό). Ειδικά για τους Φορείς πρέπει να οριστεί απαραίτητα και αναπληρωτής με στοιχεία επικοινωνίας.

Μοιράσου το άρθρο: