????????????????????????????????????

Ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου της ανάπλασης της πλατείας της Υπαπαντής στο πλαίσιο της γ΄φάσης της ανάπλασης του ιστορικού κέντρου, προκήρυξε ο δήμος Καλαμάτας.

Πρόκειται για έργο συνολικού προυπολογισμού περίπου 1,5 εκατομμυρίου ευρώ που χρηματοδοτείται από τον άξονα «Προστασία του περιβάλλοντος –μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του ΕΣΠΑ Πελοποννήσου.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων) σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, μέχρι τις 13 Αυγούστου ενώ η αποσφράγισή τους θα γίνει στις 19 του μήνα. Εντός τριών εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Μοιράσου το άρθρο: