Σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Ν.4611/17-5-2019 οι οφειλέτες του Δήμου Δράμας μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους μέχρι και τις 17 Σεπτεμβρίου 2019 ως εξής: Αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

Αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %). Αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%). Αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%). Αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Οι ενδιαφερόμενοι οφειλέτες μπορούν να προσέρχονται στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Δράμας, μέχρι και τις 17 Σεπτεμβρίου 2019 (καταληκτική ημερομηνία ρύθμισης), κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα προκειμένου να υποβάλουν τη σχετική αίτηση για τη ρύθμιση των οφειλών τους. Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 2521350638 & 2521350675.

Μοιράσου το άρθρο: