Παρά την ξεκάθαρη ερμηνεία του νόμου που δίνει το ΥΠΕΣ στην απάντηση προς τον Βουλευτή Αλέκο Αυλωνίτη, ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Νικόλαος Παπαθεοδώρου ενημερώνει εγγράφως ότι ασκεί το δικαίωμα που του δίνει ο νόμος της λεγόμενης «σιωπηρής απόρριψης» της προσφυγής του Κωνσταντίνου Κασίμη και άλλων κατοίκων των Διαποντίων νήσων- μελών των Τοπικών Συμβουλίων.
Η προσφυγή των κατοίκων στρεφόταν κατά της απόφασης της Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας με την οποία δεν όριζε αντιδημάρχους στην Ερείκουσα και το Μαθράκι. Μιλώντας σήμερα στο σταθμό μας ο δικηγόρος των κατοίκων και δημοτικός σύμβουλος Γιώργος Καρύδης εξήγησε ότι υπάρχει νομικό πρόβλημα και με τον ορισμό του Αντιδημάρχου Οθωνών διότι του δίνει όχι ως κύρια αλλά δευτερευόντως τη χωρική αρμοδιότητα για το νησί. Ο κος Καρύδης δήλωσε επίσης ότι άσχετα με την κατάθεση της τροπολογίας στη βουλή και μέχρι να γίνει νόμος του κράτους – αν ψηφιστεί – η πρόθεση των εντολέων του είναι να γίνει ακόμη μία προσφυγή σε δεύτερο βαθμό δηλαδή στην Επιτροπή του άρθρου 152, που ελέγχει τη νομιμότητα των αποφάσεων της αυτοδιοίκησης. Επίσης τονίζει ότι υπάρχει η δυνατότητα να συνεχίσουν με προσφυγές στα διοικητικά δικαστήρια.
ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
ΘΕΜΑ: Σιωπηρή απόρριψη της από 02/10/2019 προσφυγής του κ. Κωνσταντίνου Κασίμη και λοιπών,
η οποία στρέφεται κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 2399/20-09-2019 (ΑΔΑ 6Ε3Ζ46ΜΓ2Α-ΥΚΟ)
απόφασης της Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπόντιων Νήσων
Απαντώντας στην με ημερομηνία 02-10-2019 προσφυγή σας, η οποία έλαβε στην υπηρεσία
μας αριθμό πρωτοκόλλου 219339/02-10-2019 και στρέφεται κατά της υπ’ αριθ. πρωτ.
2399/20-09-2019 (ΑΔΑ 6Ε3Ζ46ΜΓ2Α-ΥΚΟ) απόφασης της Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και
Διαπόντιων Νήσων, σας γνωρίζουμε ότι δεν εκδόθηκε απόφαση από το Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.
εντός της οριζόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 227 παρ.2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-
06-2010) όπως αντικαταστάθηκαν από τις όμοιες του άρθρου 118 παρ.5 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ
133/ τ. Α΄/19-07-2018), αποκλειστικής προθεσμίας των δύο μηνών.
Ως παρακολούθημα των ανωτέρω, η εν λόγω προσφυγή θεωρείται σιωπηρώς απορριφθείσα
και, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπ΄ αριθ. πρωτ. 17237/13-03-2008 Εγκύκλιο 14 του
ΥΠ.ΕΣ.: «Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής κατ΄ άρθρο 150 παρ.2 του Ν.3463/06 και εφόσον
παρέλθη άπρακτη αντίστοιχη αποκλειστική προθεσμία, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας
οφείλει, για λόγους που υπαγορεύονται, επίσης, από την τήρηση των αρχών της χρηστής διοίκησης
και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη, να ενημερώσει τον προσφεύγοντα για την
τεκμαιρόμενη σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής του.»
Κατά της παρούσας οποιοσδήποτε/οποιαδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ασκήσει
προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 που εδρεύει στην
Κέρκυρα (Αλυκές Ποταμού, ΤΚ 49100 Κέρκυρα), εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός
από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίηση της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαπόντιων Νήσων, Γραφείο Δημάρχου

Μοιράσου το άρθρο: