Η επίλυση προβλημάτων υποδομών και καθημερινότητας, η επανεκκίνηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων και η εξωστρεφής ανάδειξη του τεράστιου αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού πλούτου των Επτανήσων είναι τα βασικά στοιχεία που τέθηκαν μετ’ επιτάσεως όλη την προεκλογική περίοδο στον επικεφαλής και τους υποψηφίους του συνδυασμού «Ιόνιος Συμμαχία» στην επαφή και επικοινωνία τους με τους πολίτες των νησιών μας.
Σε αντίθεση με τους υπολοίπους συνδυασμούς που είτε παρουσίασαν τα φύκια για μεταξωτές κορδέλες είτε έκαναν λόγο για οράματα, χωρίς όμως κανείς να αναφέρεται συγκεκριμένα στο τι προτίθεται να κάνει, ο συνδυασμός «Ιόνιος Συμμαχία» εξέθεσε όλο το προηγούμενο διάστημα στην κοινωνία το πρόγραμμά και τις δεσμεύσεις του για την επόμενη τετραετία. Ειδικότερα, δεσμεύεται για:
-Εκτεταμένες και άμεσες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο σε όλα ανεξαιρέτως τα Ιόνια νησιά με παράλληλα έργα αποσυμφόρησης του κυκλοφοριακού προβλήματος, όπου αυτό υπάρχει.
-Άμεση ωρίμανση και ολοκλήρωση των μελετών που βρίσκονται στα συρτάρια.
-Επανεκκίνηση, προώθηση και εκτέλεση μεγάλων έργων υποδομής που σχετίζονται με την στήριξη του τουριστικού προϊόντος (λιμενικά έργα σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά, σύνδεση Λευκάδας με απέναντι ακτή, υδατοδρόμια, προώθηση επίλυσης υδρευτικού προβλήματος, έργα αποχέτευσης).
-Εκσυγχρονισμός στην τουριστική προβολή των νησιών μας. Ενιαία, άκρως καινοτόμα και οικονομική στρατηγική βασιζόμενη στο storytelling (εξιστόρηση ιστοριών), με ποιοτική και ποσοτική καταμέτρηση των αποτελεσμάτων και εξειδίκευση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής.
-Προστασία και αναβάθμιση του πρωτογενούς τομέα της παραγωγής και προώθηση της μεταποίησης.
-Διατήρηση, στήριξη και ανάδειξη του αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού πλούτου και αποθέματος των νησιών της Περιφέρειάς μας. Έργα υποδομής και αξιοποίηση όλων των υπαρχουσών χρηματοδοτήσεων για τον αθλητικό τομέα.
-Ειδικές παρεμβάσεις που σχετίζονται με την συνδεσιμότητα και την εξυπηρέτηση των κατοίκων των μικρών νησιών καθώς και ειδικό σχέδιο διαχείρισης κρίσεων στον τομέα πολιτικής προστασίας στα νησιά που τα τελευταία χρόνια έχουν δοκιμαστεί από φυσικές καταστροφές.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
Οι Στρατηγικές Προτεραιότητες της Ιονίου Συμμαχίας για την επίτευξη του Οράματος μας, είναι οι ακόλουθες:
1. Ενδυνάμωση της Συνοχής των Νησιών της ΠΙΝ.
2. Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της Εξωστρέφειας της Οικονομίας της Περιφέρειας.
3. Αναβάθμιση των Κοινωνικών και Υγειονομικών Υπηρεσιών
4. Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας, με έμφαση στην προστασία του περιβαλλοντικού μας πλούτου.
5. Ενίσχυση των Βασικών Υποδομών Μεταφορών σε όλα τα νησιά.
6. Ενίσχυση της Αποτελεσματικότητας της Διοίκησης / Υπηρεσιών της Περιφέρειας, με αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών. Συνεργασία με το προσωπικό της Περιφέρειας και επαναφορά των υπηρεσιών στην κανονικότητα.
7. Αποτελεσματική και Αποδοτική Αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτικών Πόρων και Εργαλείων.
ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Για την προώθηση των ανωτέρω Στρατηγικών Προτεραιοτήτων, κρίσιμου χαρακτήρα Δράσεις αποτελούν:
1. Η Ενίσχυση και Παγίωση της Συνεργασίας των Εκπροσώπων όλων των Τομέων της Οικονομικής και Κοινωνικής Δραστηριότητας στα Νησιά της Π.Ι.Ν.
2. Η Διασφάλιση της Διαφάνειας και της Αντικειμενικότητας στην κατανομή Χρηματικών Ενισχύσεων στις Επιχειρήσεις και στους Πολίτες.
3. Η κατά προτεραιότητα Υλοποίηση κρίσιμων Έργων Υποδομής, που αφορούν σε: Λιμάνια, Μαρίνες, Οδικούς Άξονες, Περιφερειακούς Δακτυλίους, Ύδρευση, Αποχέτευση, Βιολογικούς Καθαρισμούς, Αποκατάσταση Χωματερών, Αντιπλημμυρική Προστασία.
4. Η Αναβάθμιση, ο Εμπλουτισμός και η Προώθηση του Τουριστικού Προϊόντος, με αξιοποίηση των συνεργειών από όλα τα νησιά και έμφαση στην ανάπτυξη της Καινοτομίας.
5. Η Υποστήριξη της ανάπτυξης των απαραιτήτων γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στον τουριστικό τομέα.
6. Η προστασία του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και η ενίσχυση και προώθηση των Βιολογικών Καλλιεργειών για παραδοσιακά, αλλά και νέα, προϊόντα υψηλής ποιότητας και αναγνωρισιμότητας.
7. Η υποστήριξη της συνεχούς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης των Αγροτών στις σύγχρονες μεθόδους καλλιέργειας, με την δημιουργία Κέντρου Αγροτικής Εκπαίδευσης, το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες όλων των Νησιών.
8. Η Στοχευμένη Υποστήριξη της Μεταποίησης.
9. Η τόνωση της απασχόλησης, μέσω της διασύνδεσης του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα και τον πολιτισμό.
10. Υποστήριξη της ανάπτυξης και βελτίωσης της λειτουργίας των ΑΕΙ/ΤΕΙ της ΠΙΝ και της συνεργασίας τους με τους παραγωγικούς τομείς της Οικονομίας, με στόχο την Αποτελεσματική Σύνδεση της Έρευνας με την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα.
11. Η Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας σε όλες τις Κοινωνικές και Οικονομικές Δραστηριότητες, με στόχο την βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων και την προστασία του Περιβάλλοντος.

12. Η Προώθηση της Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η Υποστήριξη των Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων.
13. Η Οριστική, αποτελεσματική και αποδοτική επίλυση του Ζητήματος της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων σε όλα τα Νησιά, με αξιοποίηση των βέλτιστων διεθνών πρακτικών, τα οποία προσιδιάζουν στα χαρακτηριστικά της ΠΙΝ.
14. Η Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων για την Επαρκή Αντιμετώπιση των Αναγκών Ύδρευσης και Άρδευσης των Νησιών της ΠΙΝ.
15. Η Προστασία και Αναβάθμιση των Ευαίσθητων Περιβαλλοντικά Περιοχών.
16. Η καταγραφή και προστασία και ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος της ΠΙΝ.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ:
ΚΕΡΚΥΡΑ:
Ωρίμανση και ολοκλήρωση μελετών:
Οδικό δίκτυο:
-Η μελέτη Τρία Γεφύρια-Βρυώνη-Ποντή.
-Βελτίωση οδού από έξοδο παράκαμψης Μπενιτσών-Μωραίτικα.
-Βελτίωση οδού από γέφυρα Γιατρών-Σκριπερό.
-Αναμόρφωση μελέτης παράκαμψης Σκριπερού.
-Κατασκευή νέας επαρχιακής οδού Αρκαδάδων – Αγ. Γεωργίου με τις ανάλογες προσβάσεις.
-Παράκαμψη πόλης (συνεργασία με τον Δήμο για την ολοκλήρωση του Πολεοδομικού Σχεδιασμού).
-Παράκαμψη Αργυράδων.
-Παράκαμψη Κάβου.
-Παράκαμψη Ύψου.
-Αποτυπώσεις υπάρχουσες για τα οδικά τμήματα στις περιοχές:
Βρυώνη-Μπενίτσες
Σκριπερό-Τρουμπέτα
Παράκαμψη Χωρεπισκόπων.

Συντήρηση-Βελτίωση οδικού δικτύου
 Εκτός από τις αναγκαίες συντηρήσεις των ασφαλτικών οδοστρωμάτων, τις αποκαταστάσεις των υπαρχουσών και προκυπτόντων βλαβών και τις τοπικές βελτιώσεις, θα δοθεί ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ στον ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟ των οδών (διαγραμμίσεις, διαβάσεις πεζών με ηλεκτροφωτισμό, ηλεκτροφωτισμός δικτύου με σύγχρονα μέσα εξοικονόμησης ενέργειας, λειτουργία φωτεινών σηματοδοτών, πληροφοριακές πινακίδες, στηθαία ασφαλείας, καθαρισμοί χαντακιών, απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων παρόδιων υλικών κ.α.). Ένα ΟΔΙΚΟ δίκτυο ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΠΡΕΠΕΣ.
 Ανακατασκευή κυκλοφοριακών κόμβων μεγάλης κυκλοφορίας με κυκλικές νησίδες. (Τρία Γεφύρια, Ποντή, Τζάβρου, Μπίζι, Κοκκίνι, Λιβάδι Ρόπα).
 Σύσταση συνεργείου αποκατάστασης λακκουβών και διαγράμμισης οδοστρωμάτων (προτεραιότητα η επαρκής στελέχωσή του και η εξασφάλιση της δυνατότητας προμήθειας αναγκαίου εξοπλισμού).

Πρωτογενής τομέας

Επαναφορά των διευθύνσεων Τουρισμού και Πρωτογενούς τομέα στην πρωτέρα λειτουργία τους και ενίσχυσή τους προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα που σχετίζονται με την προστασία του πρωτογενούς τομέα (καταστροφική κοπή ελαιώνων, δακοκτονία κ.α.). Σήμερα, είναι διαθέσιμα 2.600.000 ευρώ για εγγειοβελτιωτικά έργα στο σύνολο της περιφέρειας και δεν έχουν δρομολογηθεί ακόμη οι μελέτες. Εμείς δεσμευόμαστε ότι από την επομένη ανάληψης των καθηκόντων μας, θα δώσουμε εναρκτήριο λάκτισμα για την δρομολόγηση και εκπόνηση αυτών των μελετών.

Ύδρευση-αποχέτευση

-Επανεκκίνηση, διεκδίκηση και προώθηση εκτέλεσης και ολοκλήρωσης του έργου των φραγμάτων. Χρηματοδότηση μελετών και έργων για την επίλυση του αποχετευτικού προβλήματος.

Πολιτισμός-Αθλητισμός
Χρηματοδότηση και εκτέλεση έργων υποδομής για την βελτίωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκτελούν μέγιστο για τις κοινωνίες μας έργο οι πολιτιστικοί και αθλητικοί φορείς. Αξιοποίηση όλων των μελετών και των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων που υπάρχουν για την ανάδειξη της ιδιαίτερης πολιτιστικής επτανησιακής κουλτούρας.

Μετά τα παραπάνω, είναι σαφές ότι ο ρόλος της Περιφέρειας είναι και συντονιστικός και πολυσχιδής και αναπτυξιακός. Κινούμενοι στους παραπάνω άξονες, με σχέδιο και εμπειρία και ανανέωση στο στελεχιακό δυναμικό μας, πιστεύουμε ότι την επόμενη τετραετία τα Επτάνησα με την «Ιόνιο Συμμαχία» θα επανέλθουν σε πορεία προόδου και ανάπτυξης.

Μοιράσου το άρθρο: