Ανοιχτή επιστολή με 37 ερωτήματα τεχνοκρατικού χαρακτήρα σε πέντε κύριους τομείς της αυτοδιοίκησης, εξέδωσε το ΤΕΕ Κέρκυρας, προκειμένου όπως τονίζει, να διευκολύνει το διάλογο ενόψει της προεκλογικής περιόδου που θα ακολουθήσει έως τις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Μιλώντας στο σταθμό μας, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Κέρκυρας, Νίκος Τρίαντος, τόνισε ότι «ο τόπος μας βρίσκεται σε οριακή κατάσταση σε πλήθος τομέων που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή και το μέλλον μας. Όσοι αποφασίσουν να διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών στο Δήμο και στην Περιφέρεια, θα είναι χρήσιμο να διατυπώσουν συγκεκριμένες προτάσεις, ιεραρχημένες, χρονικά προσδιορισμένες και ενταγμένες στο συνολικό σχεδιασμό που θα προτείνουν» Μόνο έτσι, πιστεύουμε, ότι μπορεί να υπάρξει ουσιαστικό περιεχόμενο στα προγράμματα και στις εξαγγελίες των υποψηφίων, ώστε οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν και να εκφράσουν με υπευθυνότητα και αντικειμενικότητα την ελεύθερη επιλογή τους»

Οι πέντε τομείς στους οποίους εξειδικεύονται τα ερωτήματα είναι η διοικητική λειτουργία, η οικονομία, η κοινωνική ανάπτυξη, το περιβάλλον και οι υποδομές.

H επιστολή του ΤΕΕ Κέρκυρας, έχει ως εξής:

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε.

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Το Π.Τ. Κέρκυρας του ΤΕΕ, απευθύνεται προς τους επικεφαλής και υποψηφίους των παρατάξεων που θα συμμετάσχουν στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, με μοναδικό σκοπό να ενθαρρύνει το δημόσιο διάλογο σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στην πρόοδο της περιοχής.

Ο τόπος μας βρίσκεται σε οριακή κατάσταση σε πλήθος τομέων που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή και το μέλλον μας.

Όσοι αποφασίσουν να διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών στο Δήμο και στην Περιφέρεια, θα είναι χρήσιμο να διατυπώσουν συγκεκριμένες προτάσεις, ιεραρχημένες, χρονικά προσδιορισμένες και ενταγμένες στο συνολικό σχεδιασμό που θα προτείνουν. Μόνο έτσι, πιστεύουμε, ότι μπορεί να υπάρξει ουσιαστικό περιεχόμενο στα προγράμματα και στις εξαγγελίες των υποψηφίων, ώστε οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν και να εκφράσουν με υπευθυνότητα και αντικειμενικότητα την ελεύθερη επιλογή τους.

Με βάση τον ειλικρινή δημόσιο λόγο και τις καθαρές προγραμματικές δεσμεύσεις, χτίζεται η εμπιστοσύνη απέναντι στους υποψηφίους, οι οποίοι – να μην ξεχνάμε –αυτοπροτείνονται ως κατάλληλοι για να διαχειριστούν τις υποθέσεις του τόπου. Τα γενικόλογα εκλογικά προγράμματα και οι αοριστολογίες δεν έχουν θέση στην κρίσιμη εποχή που διανύουμε.

Η θεματολογία που παραθέτουμε, δεν είναι εξαντλητική και δεν αγγίζει όλο το φάσμα των υποχρεώσεων και των δυνατοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου βαθμού. Είναι όμως, κατά την άποψή μας, οι βασικές προκλήσεις και οι έντονοι προβληματισμοί που βρίσκονται πιο κοντά στο πεδίο αντίληψης των μηχανικών.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, θεωρούμε ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να τοποθετηθούν με σαφήνεια στα ακόλουθα:

  1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ

1.1. Η εξυπηρέτηση των πολιτών που κατοικούν στην ύπαιθρο, πρέπει να είναι άμεση, γρήγορη, με ελαχιστοποιημένη την ανάγκη να μετακινηθούν στο Διοικητικό Κέντρο.

Πως σχεδιάζετε να αποκεντρώσετε τις δομές διοίκησης, ώστε να παρέχεται ευρύ πεδίο υπηρεσιών στους πολίτες χωρίς τη φυσική παρουσία τους στο διοικητικό κέντρο;

Θεωρείτε ότι η αναβάθμιση των ΚΕΠ ή/και η ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών εξυπηρέτησης του πολίτη, θα συμβάλλουν στη λύση του προβλήματος;

Περιλαμβάνεται στο σχεδιασμό σας μια εκτεταμένη αποκέντρωση; Αν ναι, πώς σκοπεύετε να την υλοποιήσετε, τόσο χωρικά όσο και λειτουργικά;

Πως θα αξιοποιηθεί η  σύγχρονη τεχνολογία στη διακυβέρνηση και τη διασύνδεση μεταξύ των υπηρεσιών, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη απόδοση τους και ο συντονισμός τους;

Με ποιες υλικοτεχνικές υποδομές, με ποιο στελεχιακό δυναμικό και με ποιες συνέργειες θα την υποστηρίξετε;

1.2.  Η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας πιστεύουμε ότι θα είναι αποδοτική και διαφανής, εφόσον γίνει η πλήρης καταγραφή και καταχώριση των πληροφοριών της περιουσίας σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Έτσι, αφενός θα είναι άμεση η παρακολούθηση και η ενημέρωση κάθε μεταβολής, αφετέρου θα είναι αυτόματη η άντληση λεπτομερειών για κάθε περιουσιακό στοιχείο.

Θεωρείτε ότι η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας είναι ζήτημα προτεραιότητας;

Με ποιο τρόπο και με ποιες συνέργειες σκοπεύετε να υλοποιήσετε ένα τέτοιο εγχείρημα;

1.3. Η στελέχωση και οργάνωση των  τεχνικών υπηρεσιών πρέπει να είναι τέτοια ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις υψηλών προδιαγραφών για τη σύνταξη μελετών και την παρακολούθηση έργων.

Περιλαμβάνεται στους στόχους σας η επιμόρφωση των στελεχών και η υποστήριξή τους με σύγχρονα υλικοτεχνικά μέσα καθώς και η ενίσχυση των τεχνικών υπηρεσιών με προσωπικό υποστήριξης ώστε οι μηχανικοί να επικεντρώνονται στη μελέτη και παρακολούθηση των έργων;

Κάτω από ποιές συνθήκες και με ποιούς όρους θεωρείτε επωφελή την ενίσχυση των υπηρεσιών των ΟΤΑ μέσα από συνέργειες με θεσμικούς φορείς ή/και ιδιώτες;

1.4. Πως θα μετριέται η απόδοση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και πως θα αξιολογούνται οι υπηρεσιακές δομές προκειμένου να καθίστανται αποδοτικότερες;

1.5. Πως θα αξιοποιηθούν οι εταιρείες Ο.Τ.Α. και με ποιους πόρους θα εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά και η στελέχωσή τους. Κρίνετε αναγκαία την ύπαρξή τους;

  1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΡΓΑΣΙΑ

2.1. Ποιοι είναι οι παραγωγικοί τομείς που θα πρέπει να ενισχυθούν και μέσω ποιών πόρων, συνεργιών και πρωτοβουλιών θα καταστεί αυτό εφικτό;

Πως προτίθεστε να ενισχύσετε τις καινοτόμες δράσεις;

Πώς συνδέονται αυτές οι πολιτικές με τις διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις, το σχεδιασμό και την υλοποίηση του ΕΣΠΑ;

2.2. O δείκτης απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού που σχετίζεται με την τεχνολογία αιχμής και την έρευνα, ως ποσοστό του συνολικού εργατικού δυναμικού της Ελλάδας, την κατατάσσει στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβετε, ώστε ο Δήμος και η Περιφέρεια να αποτελέσουν πόλο καινοτομίας και έρευνας;

Πώς θα συνδεθεί αυτή η πολιτική με την παραγωγική διαδικασία;

2.3. Ποιες στοχευμένες πολιτικές υποδομών και  χωροταξίας πρέπει να υποστηριχθούν και με ποιο τρόπο, ώστε να επιλυθούν τα προβλήματα των μεταφορών και συγκοινωνιών τόσο σε επίπεδο  νησιού όσο και στις ενδοπεριφερειακές συνδέσεις αλλά και με την ηπειρωτική Ελλάδα;

Ποιες συνεργασίες πρέπει να αναπτυχθούν σε διαπεριφερειακό ή/και διασυνοριακό επίπεδο (Περιφέρειες Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, χώρες Αδριατικής );

Πως θα αξιοποιηθεί το θεσμοθετημένο Μεταφορικό Ισοδύναμο για το σκοπό αυτό, εντάσσοντας και τις αεροπορικές συνδέσεις (αεροπλάνα και υδροπλάνα) που σήμερα δεν περιλαμβάνονται;

2.4. Σε ποιούς κανόνες πρέπει να υπακούει και σε ποιο σχεδιασμό θα βασίζεται η τουριστική ανάπτυξη σε περιφερειακό επίπεδο; Πως αντιμετωπίσετε τις συγκρούσεις που προκύπτουν – χρήσεων γης, περιβαλλοντικές, κ.λπ. – και τι θα κάνετε για τη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού;

2.5. Ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν για τη μέγιστη αξιοποίηση της γεωργικής γης και τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα (γεωργίας ή/και κτηνοτροφίας) και πως θα προωθηθεί η σύνδεσή του με τον τουρισμό;

Ποιες πρέπει να είναι οι πολιτικές κινήτρων για την ανάπτυξη δευτερογενούς τομέα συνδεμένου με την γεωργική παραγωγή (τυποποίηση, αποθήκευση, μεταφορά);

2.7. Πως σκοπεύετε να ενισχύσετε την εξωστρέφεια των περιοχών μας, τόσο σχετικά με τα παραγόμενα προϊόντα, όσο και με την εξαγωγή γνώσης και τεχνολογίας προς τις γειτονικές χώρες (π.χ. Αλβανία);

2.8. Ποιος ο ρόλος της περιοχής μας στην Μακροπεριφέρεια; Ποιες μπορεί να είναι οι κοινές δράσεις και τα κοινά οφέλη;

2.9. Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε σχέση με την δρομολογημένη εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην περιοχή;

2.10. Ποια η θέση σας σχετικά με τις παραχωρήσεις μέσω Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ και Υπερταμείου, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις παραχωρήσεις εκμετάλλευσης των αεροδρομίων, των λιμανιών, του Ερημίτη και άλλων ακινήτων;

2.11. Ήδη έχει καθυστερήσει η υλοποίηση του έργου του Κτηματολογίου. Για λόγους διαδικαστικούς, η περιοχή μας δεν έχει ανατεθεί σε ανάδοχο και δεν έχει ξεκινήσει το έργο. Δεδομένου ότι η ύπαρξη Κτηματολογίου είναι ουσιώδες εργαλείο ανάπτυξης, ποιές είναι ενέργειες που προτίθεστε να κάνετε ώστε να ολοκληρωθεί έγκαιρα και σωστά το έργο;

  1. ΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3.1. Με ποιές δράσεις θα διασφαλίσετε τη συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση των αποφάσεων και στον έλεγχο των πράξεων της διοίκησης; Πώς θα τους παρέχετε συνεχή και έγκυρη ενημέρωση και πως θα τους ευαισθητοποιείτε σε κρίσιμα θέματα.

3.2. Πως θα γίνει η καταγραφή των πολιτών που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, ώστε να λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία, την αξιοπρεπή διαβίωση και την  κάλυψη των αναγκών τους;

3.3. Ποιοι είναι οι άξονες της πολιτικής, με τους οποίους θα αναπτυχθεί η συμμετοχή των Δήμων στη διαμόρφωση μιας κοινής περιφερειακής πολιτικής συνεργασιών και στόχων;

Πως πιστεύετε ότι θα αποκτήσει ουσιαστικό ρόλο η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων;

3.4. Ποιες είναι οι προτεραιότητες και οι βασικές δράσεις, με τις οποίες θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της σχολικής στέγης και των αθλητικών εγκαταστάσεων στο νησί;

3.5. Ποιες κανονιστικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες Δήμου και Περιφέρειας θα θέσουν το πλαίσιο ουσιαστικής προστασίας και ανάδειξης της μοναδικής αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου;

Ποια τα μέτρα που θα λάβετε για την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης του ιστορικού κέντρου της πόλης της Κέρκυρας, την εφαρμογή του κανονισμού Αστικής Λειτουργίας για την πόλη και την ενεργοποίηση της Επιτροπής Παρακολούθησης;

Πως θα αξιοποιήσετε χρηματοδοτικά προγράμματα με σκοπό την προστασία, τη διατήρηση και την αναβάθμιση του Δημόσιου Χώρου αλλά και την αποτύπωση και καταγραφή των κτιρίων του Ιστορικού Κέντρου της Κέρκυρας;

3.6. Πως ιεραρχείτε ως προτεραιότητα, την πολιτική προστασία σε επίπεδο Δήμου και Περιφέρειας; Ποιες δράσεις και  συνεργασίες πρέπει να επιδιωχθούν;

3.7. Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος των πολιτιστικών – κοινωνικών – επιστημονικών φορέων στη διαμόρφωση δημοτικής και περιφερειακής πολιτικής και ποιο πλαίσιο συνεργασίας πρέπει να εφαρμοσθεί;

3.8. Ποιες ρυθμίσεις πρέπει να εφαρμοσθούν για τον περιορισμό της βαριάς κυκλοφορίας στην Παλιά πόλη της Κέρκυρας και εν γένει του κυκλοφοριακού προβλήματος; Πρέπει και με ποιο τρόπο να ενθαρρυνθεί η χρήση μέσων ήπιας κυκλοφορίας στο ιστορικό κέντρο;

  1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ

4.1. Ποιες είναι οι ενέργειες, με τις οποίες θα διασφαλίσετε ότι η προστασία και η ανάδειξη του περιβάλλοντος θα αποκτήσει αναπτυξιακές προοπτικές;

Πως σκοπεύετε να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες του περιβαλλοντικού πλούτου του τόπου, ως κεφάλαιο για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας μέσα από καινοτόμες δράσεις;

4.2. Πως θα προωθήσετε την Κυκλική Οικονομία;

4.3. Ποιος είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός σας για την υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει τα έργα, τις υπηρεσίες, τη χρηματοδότηση, τις αδειοδοτήσεις, τις χωροθετήσεις και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του;

4.4. Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα εφαρμόσετε ώστε να γίνει εφικτή η ολοκληρωμένη και περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των αστικών απορριμμάτων; Μέσω ποιών πόρων θα χρηματοδοτηθεί  το έργο του/των ΦΟΔΣΑ για το σκοπό αυτό;

4.5. Πως θα αντιμετωπίσετε την παράνομη διάθεση απορριμμάτων, όπου αυτή εντοπίζεται;

4.6. Ποια πολιτική και ποιός ο σχεδιασμός σας σχετικά με τα τα ζητήματα : των λατομείων, των αντιπλημμυρικών έργων, της οριοθέτησης ποταμών και χειμάρρων, των αποβλήτων των ελαιοτριβείων, της διαχείρισης των υδατικών πόρων, της προστασίας και αξιοποίησης του Κερκυραϊκού Ελαιώνα;

4.7. Πως θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ύδρευσης της Κέρκυρας.

4.8. Ποιοι είναι οι κύριοι άξονες ενεργειών σας για την αντιμετώπιση φαινομένων φυσικών καταστροφών και ποιος ο ρόλος του Δήμου και της Περιφέρειας; Ποια έργα θα προκριθούν για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης των ακτών η οποία αποτελεί εντεινόμενο πρόβλημα;

4.9. Ποιες είναι οι κύριες πρακτικές, με τις οποίες θα συμβάλλει η τοπική αυτοδιοίκηση στην επίτευξη των εθνικών ενεργειακών στόχων;

Ποια είναι  η ιεραρχική θέση των ΑΠΕ στον σχεδιασμό σας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο; Τι μέτρα θα εφαρμόσετε ώστε να υπάρχει δραστική μείωση στην κατανάλωση ενέργειας στον δημόσιο τομέα;

  1. ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

5.1. Τι σκοπεύετε να κάνετε για την ολοκλήρωση και θεσμοθέτηση των τελματωμένων Πολεοδομικών μελετών; Ποιούς πόρους θα διαθέσετε, ποιες οι προτεραιότητες και ποιό το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των πράξεων εφαρμογής;

5.2. Ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβετε σχετικά με τη σαφή και οριστική οριοθέτηση των οικισμών, του πλαισίου καθορισμού των χρήσεων γης, τη χωροθέτηση Βιοτεχνικού Πάρκου;

5.3. Θα εντάξετε στον άμεσο προγραμματισμό σας την αποτύπωση των θεσμικών γραμμών σε ψηφιακή πλατφόρμα – όρια οικισμών, γραμμών αιγιαλού/παραλίας, ρέματα, δασικές εκτάσεις, κ.α. -,  ώστε να υπάρξει οριστική τακτοποίηση του χώρου βάζοντας φραγμό σε καταπατήσεις, διεκδικήσεις και αμφισβητήσεις;

5.4. Ποια η ιεράρχηση των έργων που προτίθεστε να υλοποιήσετε, με ποιο χρονοδιάγραμμα  και με ποιους πόρους; Υπάρχουν ολοκληρωμένες μελέτες που περιμένουν να ενταχθούν σε σχεδιασμό και να χρηματοδοτηθούν; Πως ιεραρχούνται; Ποιος ο προγραμματισμός σας για νέες μελέτες και έργα;

5.5. Η προληπτική συντήρηση των υποδομών (δρόμοι, δίκτυα, κλπ.) είναι ιεραρχικά κορυφαίο ζήτημα. Είναι επιβεβλημένη για λόγους ασφάλειας, αδιάκοπης παροχής αγαθών, προσβασιμότητας, συντονισμού, καθώς και για τον περιορισμό των δαπανών που προκαλούνται από την κατασταλτική συντήρηση (βλάβες, διακοπές νερού – ρεύματος, κ.λπ.). Πώς θα περιλάβετε στο σχεδιασμό σας τον προγραμματισμό, τη χρηματοδότηση, την παρακολούθηση και τον συντονισμό των έργων συντήρησης των υποδομών;»

 

Μοιράσου το άρθρο: