«Σταθερά προσηλωμένοι στα ιδανικά μιας ελεύθερης και ισότιμης κοινωνίας για όλους» τονίζει ο βουλευτής Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ με αφορμή τη σημερινή μεγάλη Επέτειο.

 «Τιμήσαμε σήμερα την 100η επέτειο από την ενσωμάτωση της Δυτ. Θράκης στην Ελλάδα. Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στον στόχο για μια κοινωνία Δημοκρατίας, Ελευθερίας, Ευημερίας, προάσπισης των ατομικών ελευθεριών και των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων όλων των πολιτών ανεξαρτήτως θρησκευτικής πίστης, ταυτότητας και καταγωγής μέσα σε ένα περιβάλλον ειρήνης και δημιουργίας.» τονίζει ο βουλευτής.

Παραθέτει δε εν είδη ιστορικής μαρτυρίας το τηλεγράφημα με ημερομηνία 17-7-1920 που «ομολογεί την συμβολή της Μειονότητας στα γεγονότα της εποχής..»

“””ΓΚΙΟΥΜΟΥΛΤΖΙΝΑ 17/7/1920

Κον Υπουργόν Εξωτερικών.

“”Μουσουλμανική κοινότης ανέδειξε παμψηφεί πρόεδρον κοινότητος γνωστόν λόγιον Χότζαν Χαφούζ Σαλήχ παρασχόντα πολυτίμους υπηρεσίας και ενθουσιωδώς επιζητήσαντα ελληνικήν διοίκησιν επί διασυμμαχικού καθεστώτος.

Πρόεδρος μετά πάντων μελών συμβουλίου προσήλθεν επισήμως παρ’ εμοί και μετά πάσης ειλικρινείας και συγκινήσεως εδήλωσεν επ’ ονόματι Μουσουλμανικού λαού πλήρη αφοσίωσιν και απόλυτον πεποίθησιν εις ελληνικήν κυβέρνησιν ης ενδιαφέρον καθημερινώς Μουσουλμάνοι διαπιστούσι εις εξαίρετον συμπεριφοράν απάντων υπαλήλων διοικήσεως και θαυμασίαν διαγωγήν αξιωματικών και στρατού.

Απήντησα προσηκόντως εξάρας έργον ειρημένου επ’ αγαθώ τόπου και δι’ ευημερίαν Μουσουλμάνων. Εκλογή αύτη προέδρου πλήρως αφωσιωμένου ημίν μεγάλην σημασίαν και από απόψεως εκδηλώσεως φρονημάτων απάντων μωαμεθανών υπέρ κυβερνήσεως φιλελευθέρων εις προσεχείς βουλευτικάς εκλογάς»

Μοιράσου το άρθρο: