«Με την θέσπιση ενιαίου συστήματος προσλήψεων απαντά η κυβέρνηση και ο υπουργός Εσωτερικών, Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, στην αναφορά του βουλευτή Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ, για την υποστελέχωση του Εφετείου Θράκης και των δικαστικών υπηρεσιών στην Κομοτηνή.» όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του γραφείου του βουλευτή. Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται: «Από την απάντηση προκύπτει ότι από το πρόγραμμα κινητικότητας του έτους 2019 δεν συμπεριλαμβανόταν θέσεις για δικαστικές υπηρεσίες. Παράλληλα τόσο από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία όσο και από την σημερινή υπήρξαν δύο υπουργικές αποφάσεις για την κατανομή υπαλλήλων ΤΕ και ΔΕ στα δικαστήρια της χώρας, που προφανώς δεν περιελάμβαναν τελικά τις σε τραγικό βαθμό υποστελεχωμένες υπηρεσίες των δικαστηρίων της Κομοτηνής.»

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται: «»Για το έτος 2020, εκδόθηκαν οι υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/67/οικ.39231/14-11-2019 και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/68/39993/2-12-2019 εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών με αναλυτικές οδηγίες για την λειτουργία της εφαρμογής. Συγκεκριμένα, οι φορείς αποστέλλουν μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής τα αιτήματά τους για προσλήψεις τακτικού και εποχικού προσωπικού ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα προς τα εποπτεύοντα Υπουργεία. Τα αιτήματα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία σχετικά στοιχεία, όπως τον αριθμό των κενών θέσεων, το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης, καθώς και την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας για την προτεινόμενη πρόσληψη του προσωπικού βάσει του εκάστοτε πολυετούς σχεδιασμού προσλήψεων. Στη συνέχεια, εντός του πρώτου δεκαημέρου του Δεκεμβρίου, αφού τα Υπουργεία αξιολογήσουν τα υποβληθέντα αιτήματα, υποβάλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών το τελικό αίτημα. Κατόπιν, η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών αφού επεξεργάζεται τον συνολικό προγραμματισμό των προσλήψεων σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΓΛΚ -τηρώντας τον κανόνα 1 πρόσληψη για κάθε 1 αποχώρηση- θα προωθήσει προς έγκριση στην Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, τα αντίστοιχα αιτήματα για πρόσληψη.»

Και η ανακοίνωση του βουλευτή καταλήγει με τη σημείωση ότι «Η έκδοση μιας συγκεντρωτικής και ομαδοποιημένης απόφασης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33 θα δώσει τη δυνατότητα για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εκκίνηση των διαδικασιών πρόσληψης για το σύνολο των φορέων.
Συνεπώς στο πλαίσιο όλων των ανωτέρω μπορεί να υποβληθεί και σχετικό αίτημα από το αρμόδιο Υπουργείο.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι κατά το τρέχον έτος έχουν εκδοθεί δύο (2) αποφάσεις κατανομής της πρώην Υπουργού Ανασυγκρότησης και του νυν Υπουργού Εσωτερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ένατου του ν. 4057/2012, και συγκεκριμένα :
Α) Η υπ’αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./ 46 / 10434 /01-4-2019 σχετικά με την κατανομή σαράντα δύο (42) τακτικών δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου ΤΕ Γραμματέων, στα δικαστήρια της χώρας, και
Β) Η υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./91/οικ. 34167 / 30-9-2019 σχετικά με την κατανομή εκατόν είκοσι τριών (123) τακτικών δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου ΔΕ Γραμματέων, στα δικαστήρια της χώρας.
Η κατανομή του ανωτέρω τακτικού προσωπικού ανά Δικαστήριο είναι αρμοδιότητα του οικείου Υπουργείου».»

Μοιράσου το άρθρο: