Äåéãìáôïëçðôéêïß Ýëåã÷ïé óå ôáîéäéþôåò ðïõ åðéóôñÝöïõí óôçí ÁôôéêÞ áðü åîåéäåéêåõìÝíï êëéìÜêéï Åéäéêþí Éáôñþí êáé Íïóçëåõôþí ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò êáé ôïõ Éáôñéêïý Óõëëüãïõ, óôï ëéìÜíé ôïõ ÐåéñáéÜ, ôçí Ðáñáóêåõç 21 Áõãïýóôïõ 2020. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Στη διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, σε σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων Κοζάνης και Καστοριάς, αποφάσισε να προχωρήσει η Αντιπεριφέρεια Κοινωνικής Ανάπτυξης και Μέριμνας Δυτικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση εξειδικευμένα κλιμάκια του ΕΟΔΥ θα μεταβούν στις σχολικές μονάδες, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη της διασποράς του κορονοϊού SARS–CoV-2 στη σχολική και ακολούθως στην ευρύτερη κοινότητα. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν με τη γρήγορη μέθοδο ανίχνευσης αντιγόνου SARS–CoV-2 (rapid test), όλη την εβδομάδα έως και τις 30 Οκτωβρίου. Η επιλογή των σχολικών μονάδων θα είναι τυχαία.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων είναι η μεγάλη συμμετοχή των μαθητών στο δειγματοληπτικό έλεγχο που θα είναι προαιρετική.

Να σημειωθεί ότι δεν θα πραγματοποιηθεί κανένας δειγματοληπτικός έλεγχος σε μαθητές, χωρίς την πρότερη έγγραφη συγκατάθεση των γονέων τους.

ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ: Σύνταξη- Δέσποινα Αμαραντίδου

Μοιράσου το άρθρο: