Την άμεση χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας και την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, καθώς και κάθε προβλεπόμενου μέτρου για την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία ζητά με ανακοίνωση του ο Σύλλογος Εργαζομένων Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Σε σχετική ανακοίνωση που ο Σύλλογος Εργαζομένων κοινοποιεί σε όλους τους συναρμόδιους φορείς και τα συνδικαλιστικά όργανα, επισημαίνεται μεταξύ άλλων:
«Απαιτούμε από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας να εφαρμόσει άμεσα, και χωρίς άλλη κωλυσιεργία, τις προβλέψεις του ν. 3850/2010 (Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων) καθώς και την ΚΥΑ 43726/2019 για την «παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρων προληπτικής ιατρικής».
Παρά τις παρεμβάσεις μας για άμεση εφαρμογή των μέτρων για την Υγιεινή και την Ασφάλεια στην Εργασία, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας ΑΔΡΑΝΕΙ με αποτέλεσμα την μη χορήγηση των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) στο σύνολο των εργαζομένων, την μη ύπαρξη Τεχνικού Ασφαλείας σε Λάρισα και Καρδίτσα και την μη ύπαρξη Γιατρού Εργασίας στην Καρδίτσα.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ:
1. Να προχωρήσει η προμήθεια και η χορήγηση των απαραίτητων Μ.Α.Π. σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ στο σύνολο των εργαζομένων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και η πραγματοποίηση των προβλεπομένων ιατρικών εξετάσεων και εμβολίων!
2. Να αναλάβουν άμεσα Τεχνικοί Ασφαλείας και Γιατροί Εργασίας όπου δεν υφίστανται!
3. Να υλοποιηθεί, χωρίς άλλη καθυστέρηση, η γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου!
4. Να ξεκινήσει η περιοδική ουσιαστική εξέταση από Γιατρό Εργασίας όλων των εργαζομένων και η τυχόν παραπομπή τους σε ειδικούς γιατρούς. Να γίνεται ολοκληρωμένη καταγραφή των δεδομένων και με διαδικασίες, που θα σέβονται τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων!
5. Να συσταθεί η Επιτροπή Υγιεινής & Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 3850/2010″.

Μοιράσου το άρθρο: