Το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης ενέκρινε τους όρους του Μνημονίου Συνεργασίας Δήμου Τρίπολης, ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης και Αθλητικών – Κολυμβητικών Συλλόγων.Ο Δήμος επιθυμεί να λειτουργήσουν παιδικά τμήματα με τη συνεργασία των αθλητικών κολυμβητικών συλλόγων της πόλης μας. Τα κριτήρια που θα γίνει η επιλογή θα είναι αυστηρά κοινωνικά και με σειρά προτεραιότητας με μέγιστο αριθμό τα 32 παιδιά ηλικίας 6-14 ετών και 20 παιδιά προσχολικής ηλικίας (4-6 ετών). Τα παιδιά που θα ενταχθούν στα προγράμματα αυτά θα μπορούν να συμμετέχουν στα τμήματα των αθλητικών συλλόγων χωρίς να έχουν καμία οικονομική υποχρέωση απέναντί τους.

Προϋποθέσεις Εγγραφής

Η επιλογή των παιδιών θα γίνει με κοινωνικά κριτήρια που έχει προσδιορίσει το κράτος για την αξιολόγηση του επιπέδου διαβίωσης των οικογενειών.

Ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων ορίζεται η 15-7-2020 και λήξης η 30-07- 2020.

Στις 10-9-2020 θα αναρτηθεί στο Ν.Π.Δ.Δ., στο Δημαρχείο και θα κοινοποιηθεί στους αθλητικούς συλλόγους η κατάσταση των παιδιών που θα έχουν επιλεγεί για το πρόγραμμα.

Υποχρεώσεις Γονέων και Κηδεμόνων

Οι γονείς θα πρέπει να προσκομίσουν ιατρική βεβαίωση από παιδίατρο για την καλή υγεία των παιδιών να φροντίζουν ώστε οι μικροί κολυμβητές και κολυμβήτριες:
• να φέρουν την κατάλληλη αθλητική περιβολή (μαγιό, σκουφάκι κ.λ.π.),
• να σέβονται τις εντολές και τις υποδείξεις των εκάστοτε προπονητών τους,
• να σέβονται τους κανόνες υγιεινής που εφαρμόζονται στα αποδυτήρια και τους άλλους χώρους της κολυμβητικής πισίνας.

Κριτήρια Επιλογής Δικαιούχων.

Τα κοινωνικά κριτήρια επιλογής των τελικών δικαιούχων του προγράμματος λειτουργίας παιδικών τμημάτων κολύμβησης, που θα λειτουργήσει ο Δήμος Τρίπολης σε συνεργασία με το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου και τους Αθλητικούς

Κολυμβητικούς Συλλόγους κατά την αθλητική περίοδο 2020-2021, έχουν ως κατωτέρω:

α. Οικογενειακό Εισόδημα:

α) Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα μ’ ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα και δύο προστατευόμενα μέλη) μέχρι: 11.520,00€.

β) Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα με δύο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τρία προστατευόμενα μέλη) μέχρι: 14.400,00€.

γ) Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τέσσερα προστατευόμενα μέλη) μέχρι: 17.280,00€.

Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος πέραν των 3, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880,00€.

β. Γονέας – κηδεμόνας ΑΜΕΑ
γ. Ανεργία (προηγούνται οι μακροχρόνιοι άνεργοι).

δ. Οικογενειακή Κατάσταση:

α) Μονογονεϊκές Οικογένειες
β) Πολύτεκνες Οικογένειες
γ) Τρίτεκνες Οικογένειες

Κατά την επιλογή των δικαιούχων θα προηγούνται οι αιτήσεις εκείνες που τηρούν όλα τα προαναφερόμενα κριτήρια και δεν έχουν συμμετάσχει στα ανάλογα προγράμματα κολυμβητικής χρονιάς 2018-2019 και 2019-2020.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στη Γραμματεία του Νομικού Προσώπου.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα θα γίνει από Επιτροπή που αποτελείται:

1. Από έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού που θα οριστεί με απόφαση Δημάρχου

2. Από δύο υπαλλήλους που θα οριστούν από το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Τρίπολης.
Η ανωτέρω επιτροπή θα είναι αρμόδια και για την παρακολούθηση της λειτουργίας του προγράμματος.

ΠΗΓΗ ΦΩΤΟ: Βασίλης Κούβαλης

Μοιράσου το άρθρο: