Ο Δήμος Τρίπολης, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, για την ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού κολυμβητηρίου, με προϋπολογισμό μελέτης 1.708.100 ευρώ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 28 Ιουλίου, και η καταληκτική στις 20 Αυγούστου. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 26 Αυγούστου από τη διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.

Μοιράσου το άρθρο: