Στην πλήρωση μίας (1) θέσης Περιφερειακού Συντονιστή, Πολιτικής Προστασίας, για την υποβοήθηση του Περιφερειάρχη, σε θέματα πολιτικής προστασίας, προχωράει η Περιφέρεια της Πελοποννήσου.

Ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας, επιλέγεται και διορίζεται, με απόφαση του Περιφερειάρχη, η οποία εκδίδεται, κατόπιν σύμφωνης γνώμης, του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η πρόσληψη θα γίνει με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία της περιφερειακής περιόδου, εντός της οποίας προσλαμβάνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 93 Ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (ΦΕΚ134/τ.Α ́/09.08.2019).

Ο Περιφερειακός Συντονιστής, διορίζεται και απολύεται με απόφαση του Περιφερειάρχη.

Η εργασιακή σχέση του με την Περιφέρεια, συνάπτεται από την ημερομηνία υπογραφής της ειδική ςσύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Από την ίδια ημερομηνία εκκινεί και η υποχρέωση του προσλαμβανόμενου για παροχή υπηρεσιών.

– Οι αιτήσεις ξεκινούν στις 24 Μαρτίου και η διαδικασία ολοκληρώνεται στις 30 Μαρτίου.

από το www.ppel.gov.gr
φωτό: Στ. Ζορμπαλάς

Μοιράσου το άρθρο: