Ôé óáò öÝñíåé óôï µõáëü ç ëÝîç «êáôáññÜêôåò»; Áõôïýò ôïõ ÍéáãÜñá, ôçò ¸äåóóáò Þ ÂµÞðùò ôçò ÍÝäáò; Êáé óôéò ôñåéò ðåñéðôþóåéò, áõôÜ ôá óçµåßá êÜèåôçò õäáôüðôùóçò áðïôåëïýí óçµáíôéêü áîéïèÝáôï êáé ïé êÜôïéêïé ôùí ãýñù ðåñéï÷þí ðñïóðáèïýí íá ôá åêµåôáëëåõôïýí ãéá ôçí ðñïâïëÞ ôçò äéêÞò ôïõò «ãåéôïíéÜò» êáé ãéá ôçí áíÜðôõîç ôïõñéóôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò. Ó÷åäüí ôï áíôßèåôï óõµâáßíåé óôç Íåµïýôá, Ýíá ÷ùñéü ôïõ íïµïý Çëåßáò, óôá óýíïñá µå ôçí Á÷áÀá êáé ôçí Áñêáäßá. ×ôéóµÝíï óå õøüµåôñï 560 µÝôñùí âñßóêåôáé äßðëá óôïí ðïôáµü Åñýµáíèï, ï ïðïßïò ðçãÜæåé áðü ôï ïµþíõµï üñïò êáé êáôáëÞãåé óôïí Áëöåéü. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ ôáîéäéïý ôïõò, ôá íåñÜ ôïõ Åñýµáíèïõ äéáó÷ßæïõí ðáíݵïñöá öáñÜããéá êáé ó÷çµáôßæïõí åíôõðùóéáêïýò êáôáññÜêôåò. Ôçí ßäéá þñá ó÷åäüí üëïé ïé µüíéµïé êÜôïéêïé ôçò ðåñéï÷Þò áó÷ïëïýíôáé µå ðáñáäïóéáêÝò áãñïôéêÝò åñãáóßåò ðïõ äåí áöÞíïõí ÷ñüíï ãéá êáéíïôïµßåò êáé åðé÷åéñçµáôéêÝò éäÝåò. Åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêü ðùò óôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ ôçò Çëåßáò, ëßãïé ãíùñßæïõí ôçí ýðáñîç ôùí êáôáññáêôþí êáé åëÜ÷éóôïé öáßíåôáé íá ôïõò Ý÷ïõí åðéóêåöèåß. Åíäåéêôéêü åßíáé ðùò óôçí ðáóßãíùóôç µç÷áíÞ áíáæÞôçóçò óôï äéáäßêôõï, ôá áðïôåëÝóµáôá ôçò öñÜóçò «êáôáññÜêôåò Íåµïýôáò» åßíáé óáñÜíôá öïñÝò ëéãüôåñá áðü åêåßíá ôçò ¸äåóóáò, åíþ äåí õðÜñ÷ïõí êáôáôïðéóôéêÝò ïäçãßåò ãéá ôï ðþò íá ôïõò åðéóêåöôåßò. Áêüµá êáé áí ôý÷åé íá ðåñÜóåéò áðü ôç Íåµïýôá Þ êÜðïéï êïíôéíü ÷ùñéü, ðéèáíüôáôá äåí èá áêïýóåéò êÜðïéïí íá µéëÜåé ãé¢ áõôïýò êáé óßãïõñá äåí èá äåéò êáµßá ðéíáêßäá íá óå åíçµåñþíåé êáé íá óå êáôåõèýíåé ó÷åôéêÜ. Ðéèáíüôáôá ôçí ýðáñîÞ ôïõò èá ôçí áãíïïýóáµå êáé åµåßò, áí äýï íÝïé ôçò ðåñéï÷Þò äåí åðÝëåãáí óôá ÷ñüíéá ôçò êñßóçò íá áöÞóïõí ðßóù ôïõò ôçí áóôéêÞ ÂµéæÝñéá êáé íá åðéóôñÝøïõí óôï ÷ùñéü ôïõò. Áñ÷éêÜ ï Íßêïò êáé óôç óõíÝ÷åéá êáé ï Ðáíáãéþôçò îåêßíçóáí ðåæïðïñßåò ÷ùñßò íá ãíùñßæïõí ôé ðñüêåéôáé íá áíáêáëýøïõí. ¶ñ÷éóáí íá êáôáãñÜöïõí ôá åõñÞµáôÜ ôïõò êáé óéãÜ óéãÜ äéÝäéäáí ðëçñïöïñßåò ãéá ôéò ïµïñöéÝò ôïõ ÷ùñéïý ôïõò. Ëßãï áñãüôåñá åß÷áí «÷áñôïãñáöÞóåé» ðÜíù áð

Εξόρμηση στο φαράγγι Ερύμανθου στην ορεινή Ηλεία θα πραγματοποιήσουν οι φυσιολάτρες του Συλλόγου Πεζοπόρων – Ορειβατών Καλαμάτας »Ο Ευκλής» την Κυριακή 11 Αυγούστου. Το Φαράγγι του Ερύμανθου και ο Καταρράκτης Χαρατσαρίου στη Νεμούτα τα έχουν όλα :

Πλούσια, ζουγκλοειδή βλάστηση και τρεχούμενα νερά.

Το καταγάλανο ποτάμι του Ερύμανθου με τα χαρακτηριστικά βράχια
για όχθη.

Τον υπέροχο Καταρράκτη Χαρατσαρίου, αλλιώς »Πύλη του Παραδείσου» που μόνο αν επισκεφθείς θα καταλάβεις το μεγαλείο του.

Γεφύρια, τοξωτά και σιδερένια, πηγές τρεχούμενων νερών και νερόμυλους.

Η περιπέτεια θα ξεκινήσει με πεζοπορία σε στεγνό έδαφος, σε μονοπάτι που κινείται παράλληλα με τον ποταμό Ερύμανθο, περνώντας από σημεία με πυκνή βλάστηση. Η περιπέτεια αυτή, της ποταμοδιάσχισης του Ερύμανθου συνιστάται και για αρχάριους με καλή φυσική κατάσταση.

Διαδρομή: 9 χλμ.

Ώρες πορείας: 4:30 – 5:00 μαζί με τις στάσεις δροσιάς και βουτιών στα κρυστάλλινα νερά !! (Όποιος θέλει κολυμπά στον ποταμό).

Ραντεβού: 7:00 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου, τέρμα Αριστομένους 56, αρχή Πάρκου Ο.Σ.Ε.
Μετακίνηση με λεωφορείο 50 άρι.

Κόστος μετακίνησης: 12 ευρώ (μέλη), 15 ευρώ (μη μέλη) και 10 ευρώ (φοιτητικό + παιδικό).

Κόστος μεταφοράς με αγροτικά αυτ/τα ντόπιων: 5 ευρώ το άτομο. (Οι θέσεις κρατούνται αυστηρά με την αγορά των εισιτηρίων).

Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων: Ελένη Οικονομοπούλου (πρόεδρος και εκπρόσωπος τύπου) στο τηλ. του Συλλόγου 27210 84844 ή 27210 90627 και 6974252234.

Σύλλογος Πεζοπόρων Ορειβατών Καλαμάτας «ΕΥΚΛΗΣ» efklis1894@gmail.com http://spok-efklis.webnode.gr

ΠΗΓΗ ΦΩΤΟ: www.eurokinissi.gr

Μοιράσου το άρθρο: