Επίσκεψη στα έργα αποκατάστασης του δρόμου στο Ξουρίχτι και στην είσοδο της Ζαγοράς, πραγματοποίησε η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας και Σποράδων κ. Κολυνδρίνη, αλλά και παράλληλη συνάντηση με τον Δήμαρχο Ζαγοράς-Μουρεσίου κ. Κουτσάφτη, υπηρεσιακούς παράγοντες και εκπροσώπους της κατασκευάστριας εταιρείας.

Το παρόν έργο αναφέρεται στη σταθεροποίηση και την αποκατάσταση ζημιών λόγω κατολισθητικών φαινομένων. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό του Ενός Εκατομμυρίου Επτακοσίων Σαράντα Χιλιάδων Πεντακοσίων Ευρώ (1.740.450,00€), με το έργο να χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Θεσσαλίας  2016ΕΠ81700011.

Με το παρόν έργο θα αντιμετωπιστούν οι κατολισθήσεις που εκδηλώθηκαν, με αποτέλεσμα τα προϊόντα της κατολίσθησης να αποκόψουν την κυκλοφορία και να καταστήσουν ιδιαίτερα προβληματική τη διέλευση μεγάλων φορτηγών οχημάτων.

Σε δηλώσεις τους η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας και Σποράδων κ. Κολυνδρίνη και ο Δήμαρχος κ. Κουυτσάφτης ανέφεραν: «Πρόκειται για ένα έργο πνοής και καίριας σπουδαιότητας για την περιοχή του Ανατολικού Πηλίου αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Παρότι η αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου, η Περιφέρεια Θεσσαλίας  με ιδιαίτερη ευαισθησία ενέσκηψε  στο αίτημα του συνόλου των πολιτών και ανέλαβε   να υλοποιήσει ένα έργο που ασφαλίζει την περιοχή και την προσβασιμότητα πολιτών και προιόντων. Με συνεργασία και μέσω συναποφάσεων με εκπροσώπους  των φορέων για την ασφάλεια  όλων επιβάλλεται η συμμόρφωση με την απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας».

Συγκεκριμένα τα έργα που θα εκτελεστούν είναι τα εξής :

ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΘ: 48+000

Α) ΕΡΓΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

  • Αποστραγγιστικά έργα: τρεις σειρές αποστραγγιστικών γεωτρήσεων
  • Μέτρα συγκράτησης: σειρά προεντεταμένων αγκυρώσεων 700ΚΝ
  • Τοίχοι αντιστήριξης – Δημιουργία πλατωμάτων: Δημιουργία δύο πλατωμάτων (μπακίνες) ώστε να χωρίζουν το πρανές σε τρία τμήματα. Επίσης κατασκευή διαφόρων τοίχων αντιστήριξης

Β) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ

κατασκευή και τοποθέτηση φράκτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων στο μέτωπο επί της Εθνικής Οδού όπως και σε τμήμα τοιχείου στην αρχή της παράπλευρης οδού.

Γ) ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Σειρά έργων υδραυλικής φύσεως (σωλήνες, φρεάτια, αγωγοί κλπ.) που οδηγούν όλα τα ύδατα εκτός της κρίσιμης περιοχής, προς τον φυσικό αποδέκτη.

ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΘ: 42+000

Α) ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ:

Β) ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ:

Έργα αποστράγγισης με τη μορφή οριζόντιων αποστραγγιστικών γεωτρήσεων , τοπικές στρώσεις στράγγισης πίσω από τα νέα τοιχεία.

Γ) ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Τοίχοι αντιστήριξης εδραζόμενοι σε σειρά φρεατοπασσάλων.

Δ) ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ:

Ανακατασκευή του πλακοσκεπή οχετού με νέο από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Ε) ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ:

ΣΤ) ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ:

Περιλαμβάνονται και διάφορα δευτερεύοντα έργα όπως φρεάτια, ρείθρα, σωλήνες, οχετοί, κλπ προκειμένου να οδηγηθούν όλα τα επιφανειακά νερά εκτός της κατολισθαίνουσας μάζας.

 

 

Μοιράσου το άρθρο: