ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ) σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ), (ΕΕ) 2016/679. Ισχύς από 5/3/2020.

Σύμφωνα με τον νέο Γενικό Κανονισμό απαιτείται η έγγραφη συναίνεσή σας για τη διατήρηση των στοιχείων του βιογραφικού σας και την περαιτέρω επεξεργασία τους, διαβίβαση και χρήση ως περιγράφεται στους όρους* αποστολής βιογραφικού σημειώματος.

Δήλωση Συναίνεσης

Κατανοώντας πλήρως ότι η παροχή συναίνεσης είναι σε ελεύθερη βάση όπως άλλωστε είναι και η υποβολή του βιογραφικού μου μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΡΤ Α.Ε. για τους παραπάνω σκοπούς, και ότι μπορώ ανά πάσα στιγμή να αποσύρω τη συναίνεσή μου επικοινωνώντας με το hr@ert.gr, με Θέμα: Ανάκληση συναίνεσης για επεξεργασία στοιχείων βιογραφικού, από τη διεύθυνση email με την οποία έχω κάνει την ηλεκτρονική ταυτοποίηση κατά την υποβολή του βιογραφικού ή παρέχοντας άλλα στοιχεία αναγκαία για την ταυτοποίηση, και αφού έχω διαβάσει και κατανοήσει πλήρως την παραπάνω ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία.

Όροι*:

1. Η αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων των Υποψηφίων γίνεται με επιμέλεια και ευθύνη τους και τα περιεχόμενα σε αυτά τα στοιχεία οφείλουν να είναι ακριβή και αληθή.

2. Με την υποβολή του βιογραφικού δίνεται και η συγκατάθεση του υποψηφίου προκειμένου τα προσωπικά δεδομένα του να τύχουν επεξεργασίας από την ΕΡΤ Α.Ε., με σκοπό την κατά την εκτίμησή της αξιολόγηση των ικανοτήτων των Υποψηφίων για την κάλυψη θέσης, για την οποία απέστειλαν το βιογραφικό τους, ή για την κάλυψη άλλης θέσης που διαχειρίζεται ή εκτιμά η ΕΡΤ Α.Ε., για την οποία κρίνεται, κατά την επεξεργασία, ότι διαθέτουν τις απαιτούμενες ικανότητες.

3. Τα προσωπικά στοιχεία που αποστέλλονται, συλλέγονται με την συγκατάθεση των υποψηφίων και είναι: Όνομα, Επώνυμο, email, Τηλέφωνο, Ημερομηνία Γεννήσεως/ Ηλικία, Χώρα και πόλη Γέννησης, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία εκπαίδευσης, επαγγελματική σταδιοδρομία, στοιχεία σχετικά με τα προσωπικά ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων, που επιλέγουν οι ίδιοι να γνωστοποιήσουν.

4. Ο Υποψήφιος έχει το δικαίωμα υποβολής αιτήματος ενημέρωσης ή και αντίρρησης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που απέστειλε και η ΕΡΤ Α.Ε. τηρεί και δικαιούται να αιτηθεί με ευθύνη του τη διόρθωση, συμπλήρωση, επικαιροποίηση ή διαγραφή αυτών δια της αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

5. Η ΕΡΤ Α.Ε. μπορεί να ορίζει εργαζομένους της ή προστηθέντες τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως πρόσωπα εκτελούνται την επεξεργασία για λογαριασμό της ΕΡΤ Α.Ε. μέσα στα πλαίσια των διατάξεων του Κανονισμού 2016/679 (ΕΕ). Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την ΕΡΤ Α.Ε. έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι υποψήφιοι υποβάλλουν σε αυτή, στα πλαίσια των εργασιών που είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση και κάλυψη θέσης εργασίας. Η ΕΡΤ Α.Ε. λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού. Οι υποψήφιοι αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η διαβίβαση, αποστολή πληροφοριών μέσω διαδικτύου ενέχει κινδύνους. Η ΕΡΤ Α.Ε. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, για την προφύλαξη των δεδομένων από απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη χρήση, τροποποίηση ή καταστροφή.

6. Για να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν διατηρούνται περισσότερο από όσο είναι αναγκαίο, Η ΕΡΤ Α.Ε. προβαίνει σε διαγραφή τους μετά το πέρασμα 3 ετών από την αποστολή των στοιχείων. Εάν ο υποψήφιος επιθυμεί να διατηρηθούν τα δεδομένα του πέραν των 3 ετών, θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως την ΕΡΤ Α.Ε.